Home

Alkitab dalam bahasa Suku di Indonesia

Halaman ini berisi puluhan proyek Alkitab dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia.

Silakan kunjungi halaman SUKU.sabda.org untuk mendapatkan bahan-bahan suku yang lebih lengkap.


Ayat:
diglot paralel

MENTAWAI

Versi Utama: Tampilkan Gambar
Catatan: Tanda ≡ berarti memiliki teks Alkitab. Tanda Ω berarti memiliki audio Alkitab.

  Boks Temuan

1:1 Iaté néné surat paninikat tubut Jesus Kristus, punuteteu Dapid, samba punuteteu Abraham. Barania kai Abraham, pat aili kai Dapid, oninda taikebbukat Jesus iaté:

1:2 Si Abraham, si Isak, si Jakob, si Juda sambat sasarainania, si Peres sambat si Sera (inanda sipuoni si Tamar), si Hesron, si Aram, si Aminadab, si Nahason, si Salmon, si Boas (inania, sipuoni si Rahab), si Obet (inania, sipuoni si Rut), si Isai, samba Rimata Dapid.

1:3 (1:2)

1:4 (1:2)

1:5 (1:2)

1:6 Barania kai Dapid ka tetret arajau-jauaké sia ka laggai Babel, oninda iaté: si Salomo (inania iaté sipulumang'aké si Uria), si Rehabeam, si Abia, si Asa, si Josapat, si Joram, si Usia, si Jotam, si Akas, si Hiskia, si Manase, si Amon, si Josia, si Jekonia sambat sasarainania.

1:7 (1:6)

1:8 (1:6)

1:9 (1:6)

1:10 (1:6)

1:11 (1:6)

1:12 Barania arajau-jauaké bangsa Israel ka Laggai Babel teret putútukat matat Jesus, oninda iaté néné: si Jekonia, si Salatiel, si Serubabel si Abihud, si Eliakim, si Asor, si Sadok, si Akim, si Eliud, si Eliasar, si Mattan, si Jakob, si Josep simanteu Maria, Samba si Maria néné te, amasitútúaké matat Jesus, sipuoni Kristus.

1:13 (1:12)

1:14 (1:12)

1:15 (1:12)

1:16 (1:12)

1:17 Oto barania kai Abraham pat aili kai Dapid, pulu epat ngareddenan leú et. Iageti barania kai Dapid pat aili ka tetret arajau-jauaké bangsa Israel ka laggai Babel, pulu epat ngareddenan leú sia. Ialeú et barania arajau-jauaké bangsa Israel ka laggai Babel pat aili putútukat matat Kristus, pulu epat ngareddenan leú et sia.

1:18 Pagalaiat putútukat matat Jesus Kristus geti, kisé lé: Si Maria inania, ai peilé nia mututunangan kai Josep, elé tápei amukebbukat sia, amusuruket'an nia si Maria néné. Tápoi ka sia si Josep, tá iagai kababarania ka Ketsat Sipunenan suruket Maria néné.

1:19 Si Josep tunangan Maria néné, simasurú ka arat lé nia. Kalulut néné, isiakénangan itakkíaké pututunanganda si Maria. Tápoi sipinakele lé igagalai si Josep, isurú buí imaila si Maria ka tubudda siberikabaga.

1:20 Ai peilé ipaaatu si Josep kipa igagalai, pangamutnangan. Ka pangamutetnia, aiitsó sara Malaikat Tuhan, sipasikukua ka matania kisé, "Josep, punuteteu Dapid, buí numalotó nualá si Maria sikalalepnu; aipoí sibara ka Ketsat Sipunenan lé suruketnia.

1:21 Itutútúaké te si Maria sara toga simanteu. Kaunungan oninia Jesus; ipaaarau poí bangsania, rabela ka ukuman jodda."

1:22 Aibara kelé néné geti, bulé ipuaili lé kelé ka sikuat Tuhan ka siniboira tai nabinia kisé:

1:23 "Mususuruket te sara siokkó, tú-túakénangan matat sara toga simanteu. Kaunangan oninia Immanuel." (Immanuel, iaté nga-ngan Ibrani, katukolobatnia, iaté, "Ai Taikamanua ka talagatta".)

1:24 Oto kelé aitusuru si Josep, galaiakénangan kelé sikuat malaikat Tuhan ka matania. Alánangan leú si Maria sikalalepnia.

1:25 Tápoi burúna aipusuruket si Maria, taipaagai lé sia simanteunia si Josep. Kelé aiputútú matat toga, kaunangan oninia Jesus.TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA