Home

Alkitab dalam bahasa Suku di Indonesia

Halaman ini berisi puluhan proyek Alkitab dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia.

Silakan kunjungi halaman SUKU.sabda.org untuk mendapatkan bahan-bahan suku yang lebih lengkap.


Ayat:
diglot paralel

AUYE

Versi Utama: Tampilkan Gambar
Catatan: Tanda ≡ berarti memiliki teks Alkitab. Tanda Ω berarti memiliki audio Alkitab.

  Boks Temuan

1:1 Yesus Kristus mee ko Daud ma, Abraham ma asii-kaba-kaba seta bagee me kabata mée. Waa kabaano taa miyoo bagee ekaa kuwa ko kisee:

1:2 Abraham mee Isak ataagi, Isak mee Yakub ataagi, Yakub mee Yehuda ma okoo kenaa bagee ataagi,

1:3 Yehuda mee Peres ma, Zerah ma wiya ataagi (ekea baayo Tamar), Peres mee Hezron ataagi, Hezron mee Ram ataagi,

1:4 Ram mee Aminadab ataagi, Aminadab mee Nahason ataagi, Nahason mee Salmon ataagi,

1:5 Salmon mee Boas ataagi (Boas wabaayo Rahab), Boas mee Obed ataagi (Obed wabaayo Rut), Obed mee Isai ataagi,

1:6 Isai mee Israel bagee me eboo Daud ataagi, Daud mee Salomo ataagi (Salomo wabaayo mee Uria me api miyaa da),

1:7 Salomo mee Rehabeam ataagi, Rehabeam mee Abia ataagi, Abia mee Asa ataagi,

1:8 Asa mee Yosapat ataagi, Yosapat mee Yoram ataagi, Yoram mee Uzia ataagi,

1:9 Uzia mee Yotam ataagi, Yotam mee Ahas ataagi, Ahas mee Hizkia ataagi,

1:10 Hizkia mee Manasye ataagi, Manasye mee Amon ataagi, Amon mee Yosia ataagi,

1:11 Yosia mee Yekonya ma okoo kenaa bagee ataagi. Kuwa bagee yuwa toogee seta kaboo Babel bagee me Israel bagee yuwa peneata Babel magaa kaa badaa maadoo peeta.

1:12 Babel bagee me Israel bagee yuwa badaa maadoo peeta wodoo taa Yekonya me Sealtiel kabata. Sealtiel mee Zerubabel ataagi,

1:13 Zerubabel mee Abihud ataagi, Abihud mee Elyakim ataagi, Elyakim mee Azor ataagi,

1:14 Azor mee Zadok ataagi, Zadok mee Akim ataagi, Akim mee Eliud ataagi,

1:15 Eliud mee Elazar ataagi, Elazar mee Matan ataagi, Matan mee Yakub ataagi,

1:16 Yakub mee Yusup ataagi, Yusup me apimee ko Maria, Yesus kabata apii mee. Yesus mee Kristus see ekaa weakee.

1:17 See kemaata Abraham kabata yoo kaama Daud kabata yoo too yaayupii da kuwa mée ega gaasi ma wui asii-kaba-kaba seta. Bedaa Daud kabata yoo kaama Israel bagee yuwa Babel magaa kaa badaa maadoo peeta yoo too yaayupii da kuwa miya mée ega gaasi ma wui asii-kaba-kaba seta. Kiyoo kaama bedaa Israel bagee yuwa badaa maadoo peeta yoo kaama Kristus mee kabata yoo too pakaa-pakaa kuwa miya mée ega gaasi ma wui asii-kaba-kaba seta.

1:18 Yesus Kristus kabata menaa mee ko kisee: Petamanii okooto Maria ma, Yusup ma dimi aapeegee seta kiya ekea aagoe taano taa kaboo da Maria mee Roh Kudus me pesee kaa kadapoo kega.

1:19 Yusup me 'Maria mee se goeapa' see dimii gaagi kiya waa Ogatamee me menaa daamaa yayeetaa see mée to kemaata 'Maria mee ekeasiino kuwa mée gii da kaa se, waa ego weda kaapa naadi wa me bagee paagoo koogo yaekeasiipa' see gaagi.

1:20 Kuwa dimii gaagaa naadi unu kaa diino malaikat bagee ena deegi, Tuhan me menaa eseasegee see mée. Wa me asiino, "Yusup, Daud ma apaa kaa mée to, wae. Maria kadapoo kega mee ko Roh Kudus me pesee kaa kadapoo yoka aa se wedaai, Maria mee goeai.

1:21 Waa paayogaa yogaa ena kabaata. Mee yogaa mee Yesus see ekaa munitagaai. Yesus me Wa me bagee yuwa okoo Ogatamee ma menaa yuwa yataa kiyaata daba daagimaa peeyaatagi yoka mee ekaa da munitagaai" see asigi.

1:22 Maria kadapoo kega mee ko idukaa Tuhan me nabi bagee aseta menaa da mikee uwa daaga yoo.

1:23 Mee ko "Ukuyogaa ena paayogaa ma enaataa toono taa da kaa kadapoo keta kaama paayogaa yogaa ena kabaata. Wa ekaa da Imanuel see ekaa weapea" see menaa ebeamaata. Imanuel see ekaa mee wegayu ko Ogatamee inii ma enaataa mée eetupi see wegayaa mee.

1:24 Yusup waa anoogeeta malaikat bagee me asigi-asigi see see ukuwaano see naadi Maria mee goegi

1:25 kiya yoga kabaano taa miyoo kuwa ekea enatapa toono taa. Paayogaa yogaa ena kabamaata kaama Yusup me Yesus see ekaa munta.TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA