Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 50 ayat untuk terangkat AND book:5 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 17:15

maka hanyalah raja yang dipilih TUHAN, Allahmu, yang harus kauangkat l  atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu m  haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu; seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kauangkat atasmu.

(0.97)Ul 10:7

Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. l 

(0.97)Ul 1:13

Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang l  yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu.

(0.95)Ul 32:5

Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anak-Nya, yang merupakan noda, suatu angkatan k  yang bengkok dan belat-belit.

(0.94)Ul 16:18

"Hakim-hakim z  dan petugas-petugas haruslah kauangkat di segala tempat yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu, menurut suku-sukumu; mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. a 

(0.94)Ul 1:35

Tidak seorangpun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri c  yang baik 1 , yang dengan sumpah Kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu,

(0.93)Ul 32:20

Ia berfirman: Aku hendak menyembunyikan wajah-Ku b  terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan c  yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. d 

(0.92)Ul 2:24

Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. k  Ketahuilah, Aku menyerahkan Sihon, raja Hesybon, orang Amori l  itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu; mulailah menduduki negerinya dan seranglah m  Sihon.

(0.91)Ul 1:15

Kemudian aku mengambil m  kepala-kepala sukumu, n  yakni orang-orang o  yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala p  pasukan seribu, kepala pasukan seratus, kepala pasukan lima puluh dan kepala pasukan sepuluh dan sebagai pengatur pasukan q  bagi suku-sukumu.

(0.91)Ul 2:14

Lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh-Barnea u  sampai kita ada di seberang sungai Zered, ada tiga puluh delapan tahun, v  sampai seluruh angkatan w  itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada mereka; x 

(0.91)Ul 17:14

"Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan telah mendudukinya i  dan diam di sana, j  kemudian engkau berkata: Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku, k 

(0.91)Ul 28:36

TUHAN akan membawa engkau dengan raja s  yang kauangkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu; t  di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain, kepada kayu dan batu. u 

(0.90)Ul 28:13

TUHAN akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, e  apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan f  dengan setia,

(0.90)Ul 29:13

supaya Ia mengangkat engkau sebagai umat-Nya v  pada hari ini dan supaya Ia menjadi Allahmu, w  seperti yang difirmankan-Nya kepadamu dan seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub.

(0.89)Ul 1:7

Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori t  dan kepada semua tetangga mereka di Araba-Yordan, u  di Pegunungan, di Daerah Bukit, di Tanah Negeb v  dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, w  dan ke gunung Libanon x  sampai Efrat, y  sungai besar itu.

(0.44)Ul 32:40

Sesungguhnya, Aku mengangkat tangan-Ku e  ke langit, dan berfirman: Demi Aku yang hidup selama-lamanya, f 

(0.43)Ul 1:40

Tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah Laut Teberau. n "

(0.42)Ul 32:7

Ingatlah kepada zaman dahulu kala, q  perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, r  tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, s  kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu.

(0.41)Ul 33:5

Ia menjadi raja t  di Yesyurun, u  ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama.

(0.41)Ul 10:6

Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene-Yaakan ke Mosera; h  di sanalah Harun mati i  dan dikuburkan; lalu Eleazar, j  anaknya, menjadi imam k  menggantikan dia.
TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA