Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 67 ayat untuk sesamamu AND book:13 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 10:6

Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati.

(0.97)1Taw 9:38

Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.

(0.96)1Taw 8:32

dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.

(0.96)1Taw 12:39

Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud tiga hari lamanya, makan dan minum, o  sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka.

(0.96)1Taw 25:7

Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk TUHAN 1 --mereka sekalian adalah ahli seni--ada dua ratus delapan puluh delapan orang.

(0.95)1Taw 11:10

Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel, v  dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan w  TUHAN mengenai Israel.

(0.94)1Taw 18:11

Juga barang-barang ini dikhususkan raja Daud bagi TUHAN, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, b  dari orang Moab, dari bani Amon, dari orang Filistin dan dari orang Amalek. c 

(0.94)1Taw 17:6

Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras? f 

(0.94)1Taw 15:18

dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua: Zakharia, Yaaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matica, Elifele, Mikneya, dan Obed-Edom u  serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang.

(0.93)1Taw 12:19

Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud, ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi, katanya: "Mungkin, dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya, Saul. e "

(0.47)1Taw 2:28

Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur.

(0.47)1Taw 7:37

Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera.

(0.46)1Taw 2:44

Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai.

(0.45)1Taw 2:45

Anak Samai ialah Maon, dan Maon b  ialah bapa Bet-Zur. c 

(0.45)1Taw 2:32

Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak.

(0.44)1Taw 12:27

ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun dan bersama-sama dia ada tiga ribu tujuh ratus orang;

(0.44)1Taw 24:31

Mereka inipun, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi f  di depan raja Daud, di depan Zadok, Ahimelekh dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil.

(0.43)1Taw 24:3

Daud, bersama-sama Zadok t  dari bani Eleazar dan Ahimelekh dari bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah.

(0.43)1Taw 17:20

Ya TUHAN, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau q  menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.

(0.43)1Taw 12:34

Dari Naftali seribu orang pemimpin dan bersama-sama mereka tiga puluh tujuh ribu orang yang membawa perisai dan tombak.
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA