Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 50 ayat untuk diambil AND book:14 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 24:3

Yoyada mengambil dua orang isteri bagi dia; dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan.

(0.98)2Taw 26:1

Segenap bangsa Yehuda f  mengambil Uzia 1 , yang masih berumur enam belas tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia.

(0.98)2Taw 11:18

Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai, menjadi isterinya,

(0.97)2Taw 13:21

Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil empat belas isteri dan memperanakkan dua puluh dua anak laki-laki dan enam belas anak perempuan.

(0.96)2Taw 11:20

Sesudah Mahalat ia mengambil Maakha, z  anak Absalom, menjadi isterinya, yang melahirkan baginya Abia, a  Atai, Ziza dan Selomit.

(0.94)2Taw 8:18

Dengan perantaraan anak buahnya Huram mengirim kapal-kapal kepadanya dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir dan dari sana mereka mengambil empat ratus lima puluh talenta emas, d  yang mereka bawa kepada raja Salomo.

(0.94)2Taw 23:8

Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan a  imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan b  itu.

(0.94)2Taw 25:24

Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, d  juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera, kemudian pulanglah ia ke Samaria.

(0.92)2Taw 22:11

Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan raja Yoram, isteri imam Yoyada, --ia adalah saudara perempuan Ahazia--menyembunyikan dia terhadap Atalya, sehingga ia tidak dibunuh Atalya.

(0.43)2Taw 36:1

Rakyat s  negeri menjemput Yoahas anak Yosia, dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya.

(0.43)2Taw 20:3

Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan 1  untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa 2 . f 

(0.43)2Taw 34:17

Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah TUHAN dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja."

(0.42)2Taw 36:4

Kemudian raja Mesir itu mengangkat Elyakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudaranya itu, ditawan oleh Nekho, t  dan dibawa ke Mesir. u 

(0.41)2Taw 11:23

Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan d  dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak isteri.

(0.41)2Taw 11:21

Rehabeam mencintai Maakha, anak Absalom itu, lebih dari pada semua isteri dan gundiknya--ia mengambil delapan belas isteri b  dan enam puluh gundik dan memperanakkan dua puluh delapan anak laki-laki dan enam puluh anak perempuan.

(0.41)2Taw 16:2

Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah TUHAN dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Benhadad, raja Aram yang diam di Damsyik f  dengan pesan:

(0.40)2Taw 35:7

Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah tiga puluh ribu ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah z  bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya tiga ribu ekor lembu. Semuanya itu dari harta milik a  raja.

(0.12)2Taw 12:9

Maka majulah Sisak, raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah TUHAN dan barang-barang perbendaharaan rumah raja; semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai u  emas yang dibuat Salomo.

(0.11)2Taw 1:16

Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe; saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar.

(0.11)2Taw 21:4

Sesudah Yoram memegang pemerintahan s  atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya t  dan juga beberapa pembesar Israel.
TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA