Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 204 ayat untuk hebrew:ynbw [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 2:31

Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai.

(0.96)Kej 46:23

Anak Dan d  ialah Husim. e 

(0.96)Bil 26:8

Adapun anak Palu ialah Eliab,

(0.96)1Taw 2:8

Keturunan Etan ialah Azarya.

(0.96)Ezr 10:38

Dari bani Binui: Simei,

(0.95)1Taw 4:13

Anak-anak Kenas ialah Otniel a  dan Seraya; dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai;

(0.82)Kej 10:7

Keturunan Kush ialah Seba, s  Hawila, t  Sabta, Raema u  dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba v  dan Dedan. w 

(0.82)Kej 46:17

Anak-anak Asyer r  ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka; dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel.

(0.82)1Taw 1:9

Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan.

(0.82)1Taw 3:22

Anak-anak Sekhanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, u  Yigal, Bariah, Nearya dan Safat, enam orang.

(0.82)1Taw 4:15

Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela dan Naam; dan keturunan Ela ialah Kenas.

(0.82)1Taw 4:20

Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet.

(0.82)1Taw 7:3

Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala.

(0.82)1Taw 7:10

Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar.

(0.82)Yl 3:6

dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani p  dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka.

(0.77)Kej 10:3

Keturunan Gomer ialah Askenas, j  Rifat dan Togarma. k 

(0.77)Kej 10:4

Keturunan Yawan ialah Elisa, l  Tarsis, m  orang Kitim n  dan orang Dodanim.

(0.77)Kej 10:6

Keturunan Ham 1  ialah Kush, p  Misraim, Put q  dan Kanaan. r 

(0.77)Kej 10:23

Keturunan Aram ialah Us, d  Hul, Geter dan Mas.

(0.77)Kej 35:25

Dan anak-anak Bilha, y  budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. z 
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA