Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 13 dari 13 ayat untuk hebrew:0461 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 23:15

Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. u 

(0.88)1Taw 23:17

Anak Eliezer ialah Rehabya, w  seorang kepala; Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabya luar biasa banyaknya.

(0.87)Ezr 10:31

Dari bani Harim: Eliezer, Yisia, Malkia, Semaya, Simeon,

(0.75)Kel 18:4

dan yang seorang lagi bernama Eliezer, p  sebab katanya: "Allah bapaku adalah penolongku q  dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun."

(0.75)1Taw 26:25

Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabya, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabya, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikhri, anak Yoram, dan Selomit, l  anak Zikhri.

(0.75)Ezr 10:23

Dari orang-orang Lewi: d  Yozabad, Simei, Kelaya (yakni Kelita), Petahya, Yuda dan Eliezer.

(0.62)Kej 15:2

Abram menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, v  apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, w  dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik x  itu."

(0.62)1Taw 7:8

Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher.

(0.62)1Taw 15:24

dan Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakharia, Benaya dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri w  di hadapan tabut Allah, sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu.

(0.62)1Taw 27:16

Yang mengepalai suku-suku Israel: untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikhri sebagai pemimpin; untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maakha;

(0.62)Ezr 8:16

Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakharia, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar,

(0.62)Ezr 10:18

Di antara kaum imam yang memperisteri perempuan w  asing terdapat: dari bani Yesua x  bin Yozadak, dengan saudara-saudaranya: Maaseya, Eliezer, Yarib dan Gedalya.

(0.50)2Taw 20:37

Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya: "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka TUHAN akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal o  itu pecah, dan tak dapat berlayar ke Tarsis.
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA