Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 61 ayat untuk binti [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 11:18

Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai, menjadi isterinya,

(0.91)2Sam 21:11

Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rizpa binti Aya, gundik Saul itu,

(0.86)1Taw 1:50

Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab.

(0.81)Hos 1:3

Maka pergilah ia dan mengawini Gomer k  binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki.

(0.78)Bil 25:15

dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kozbi o  binti Zur; Zur itu adalah seorang kepala kaum p --yaitu puak--di Midian.

(0.73)1Taw 3:5

Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Salomo, empat orang dari Batsyua t  binti Amiel,

(0.72)2Sam 11:3

Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata: "Itu adalah Batsyeba r  binti Eliam, s  isteri Uria t  orang Het itu."

(0.68)2Sam 21:8

Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rizpa i  binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola j  itu,

(0.66)Im 24:11

Anak perempuan Israel itu menghujat nama e  TUHAN dengan mengutuk, f  lalu dibawalah ia kepada Musa. g  Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. h 

(0.66)2Raj 21:19

Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus, dari Yotba.

(0.66)2Raj 22:1

Yosia 1  i  berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga puluh satu tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya, dari Bozkat. j 

(0.66)2Raj 23:31

Yoahas m  berumur dua puluh tiga tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal n  binti Yeremia, dari Libna.

(0.66)2Raj 23:36

Yoyakim u  berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya, dari Ruma.

(0.66)2Raj 24:8

Yoyakhin o  berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta p  binti Elnatan, dari Yerusalem.

(0.66)2Raj 24:18

Zedekia f  berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal g  binti Yeremia, dari Libna.

(0.66)Yer 52:1

Zedekia 1  k  berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, dari Libna. l 

(0.57)2Sam 17:25

Absalom telah mengangkat Amasa h  menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, i  seorang Ismael yang telah memperisteri Abigal binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab.

(0.45)2Sam 6:23

Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya.

(0.45)2Sam 21:10

Lalu Rizpa binti Aya mengambil kain karung, dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka; ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. m 

(0.44)Kej 36:39

Setelah Baal-Hanan bin Akhbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia; kotanya bernama Pahu dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab.
TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA