Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 41 ayat untuk Yesua [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 24:11

yang kesembilan pada Yesua; yang kesepuluh pada Sekhanya;

(1.00)Neh 11:26

di Yesua, di Molada e  dan Bet-Pelet, f 

(0.96)Luk 3:29

anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi,

(0.95)Neh 12:10

Yesua memperanakkan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakkan Elyasib, l  dan Elyasib memperanakkan Yoyada,

(0.80)Ezr 2:6

bani Pahat-Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab: dua ribu delapan ratus dua belas orang;

(0.80)Neh 7:11

bani Pahat-Moab, yakni bani Yesua dan Yoab: dua ribu delapan ratus delapan belas orang;

(0.80)Neh 12:7

Salu, Amok, Hilkia dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua.

(0.79)Ezr 2:36

Inilah para imam: bani Yedaya, b  yakni kaum keluarga Yesua: sembilan ratus tujuh puluh tiga orang;

(0.79)Neh 7:39

Inilah para imam: bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua: sembilan ratus tujuh puluh tiga orang;

(0.79)Neh 10:9

Sedang dari orang-orang Lewi: k  Yesua bin Azanya, Binui, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel.

(0.73)Neh 12:8

Dari orang-orang Lewi: Yesua j , Binui, Kadmiel, Serebya, Yehuda dan Matanya. k  Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur,

(0.73)Ezr 2:40

Inilah orang-orang Lewi: f  bani Yesua g  dan Kadmiel, yakni bani Hodawya: tujuh puluh empat orang.

(0.73)Neh 7:43

Inilah orang-orang Lewi: bani Yesua, yakni bani Kadmiel dan bani Hodewa; tujuh puluh empat orang.

(0.70)Neh 3:19

Berdekatan dengan dia Ezer bin Yesua, penguasa Mizpa, memperbaiki bagian yang berikut, di depan pendakian ke gudang senjata, dekat Sudut.

(0.68)Neh 12:26

Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman bupati Nehemia dan imam Ezra, ahli kitab itu.

(0.68)Ezr 2:2

Mereka datang bersama-sama Zerubabel, s  Yesua, t  Nehemia, Seraya, u  Reelaya, Mordekhai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel:

(0.68)Neh 12:1

Inilah para imam a  dan orang-orang Lewi b  yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel c  bin Sealtiel d  dan Yesua: e  Seraya, f  Yeremia, Ezra,

(0.64)Ezr 10:18

Di antara kaum imam yang memperisteri perempuan w  asing terdapat: dari bani Yesua x  bin Yozadak, dengan saudara-saudaranya: Maaseya, Eliezer, Yarib dan Gedalya.

(0.62)Neh 7:7

Mereka datang bersama-sama Zerubabel, n  Yesua, Nehemia, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekhai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel:

(0.62)Neh 9:4

Di atas tangga tempat orang-orang Lewi h  berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebya, Bani dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada TUHAN, Allah mereka.
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA