TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Zakharia 10:3--11:3

Konteks
Pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing
10:3 "Terhadap para gembala akan bangkit murka-Ku dan terhadap kepala-kepala y  kawanan kambing Aku akan mengadakan pembalasan, sebab TUHAN semesta alam memperhatikan kawanan ternak-Nya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungan-Nya dalam pertempuran. z  10:4 Dari pada mereka akan muncul batu penjuru 1 , a  dari pada mereka akan muncul patok b  kemah, dari pada mereka akan muncul busur c  perang, dari pada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. 10:5 Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan; mereka akan berperang, d  sebab TUHAN menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang e  yang mengendarai kuda. 10:6 Aku akan membuat kuat f  kaum Yehuda, dan Aku menyelamatkan keturunan Yusuf 2 . Aku akan membawa mereka kembali, sebab Aku menyayangi g  mereka; h  dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh Aku, sebab Akulah TUHAN, Allah mereka, dan Aku akan menjawab i  mereka. 10:7 Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. j  Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersukacita dan hati mereka bersorak-sorak k  karena TUHAN. 10:8 Aku akan bersiul l  memanggil mereka dan Aku akan mengumpulkan mereka, sebab Aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak m  seperti dahulu. 10:9 Sekalipun Aku telah menyerakkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepada-Ku; n  mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. 10:10 Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur o  Aku akan mengumpulkan mereka; Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead p  dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat q  lagi bagi mereka. 10:11 Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan Ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. r  Kebanggaan s  Asyur akan diturunkan dan tongkat t  kerajaan Mesir 3  akan lewat. u  10:12 Aku akan menguatkan v  mereka, dan mereka akan bermegah w  di dalam nama TUHAN," demikianlah firman TUHAN. 11:1 Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, x  supaya api y  dapat memakan pohon-pohon arasmu. 11:2 Merataplah, hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat! Merataplah, hai pohon-pohon tarbantin z  Basan, sebab telah rata a  hutan b  yang lebat itu! 11:3 Dengar, para gembala meratap! Sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar, singa-singa c  mengaum! Sebab sudah dirusakkan d  kebanggaan sungai Yordan.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:4]  1 Full Life : DARI PADA MEREKA (YEHUDA) AKAN MUNCUL BATU PENJURU.

Nas : Za 10:4

Dari suku Yehuda akan muncul batu penjuru (Mazm 118:22; Yes 28:16), Yesus sang Mesias, yang akan menjadi seperti patok kemah, yang menandakan keamanan (bd. Yes 22:22-23); Dia akan menjadi Raja yang menang (bd. Wahy 19:11-16).

[10:6]  2 Full Life : YEHUDA ... YUSUF.

Nas : Za 10:6-8

Maksud Allah ialah untuk menebus dan menyelamatkan keduabelas suku Israel. Yehuda mewakili dua suku selatan dan Yusuf kesepuluh suku utara.

[10:11]  3 Full Life : ASYUR ... MESIR.

Nas : Za 10:11

Asyur mewakili musuh-musuh Israel di sebelah utara dan timur, sedangkan Mesir musuh di sebelah selatan. Allah berjanji untuk menghapus semua tentangan terhadap pemulihan Israel.TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA