TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 50:33-46

Konteks
50:33 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Orang Israel tertindas s  bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan t  mereka. 50:34 Tetapi Penebus u  mereka adalah kuat; TUHAN semesta alam v  nama-Nya. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara w  mereka, supaya Ia memberi ketenteraman x  kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. 50:35 Pedang y  akan menimpa orang-orang Kasdim, z  demikianlah firman TUHAN, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat! a  50:36 Pedang menimpa tukang-tukang ramal, sehingga ternyata mereka bodoh! Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya, b  sehingga mereka menjadi terkejut! c  50:37 Pedang menimpa kudanya dan keretanya, d  menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan! e  Pedang menimpa perbendaharaannya, f  sehingga dijarah orang! 50:38 Pedang menimpa segala airnya, g  sehingga menjadi kering! h  Sebab negeri itu penuh patung-patung, i  mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka! 50:39 Sebab itu binatang-binatang gurun j  serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. k  50:40 Seperti dahulu pada waktu Allah menunggangbalikkan Sodom dan Gomora l  serta kota-kota tetangganya, demikianlah firman TUHAN, demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana dan seorang anak manusiapun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. m  50:41 Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara, n  suatu suku bangsa yang besar, dan banyak raja, akan bergerak o  maju dari ujung bumi. p  50:42 Mereka memakai panah q  dan tombak; mereka bengis, r  tidak kenal belas kasihan. s  Suara mereka gemuruh seperti laut, t  mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai puteri Babel! u  50:43 Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka, tangannya sudah menjadi lemah lesu, v  kesesakan telah menyergap dia, ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. w  50:44 Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar x  sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di atasnya dia yang Kupilih. y  Sebab siapakah yang seperti Aku? Siapakah yang berani mendakwa Aku? z  Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi Aku? 50:45 Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil TUHAN terhadap Babel dan rancangan-rancangan a  yang telah dibuat-Nya terhadap negeri orang-orang Kasdim: b  Bahwa sesungguhnya, yang paling lemahpun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya, padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. 50:46 Bumi akan goncang c  karena kabar: Babel sudah direbut; ratap d  mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa!"


TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA