TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ulangan 4:41-49

Konteks
Kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan
4:41 Lalu Musa mengkhususkan tiga kota di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, 4:42 supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja j  dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia, apabila melarikan diri ke salah satu kota itu, dapat tetap hidup. 4:43 Kota-kota itu adalah: Bezer di padang gurun, di daerah dataran tinggi, untuk orang Ruben; Ramot k  di Gilead untuk orang Gad dan Golan di Basan untuk orang Manasye.
Pendahuluan pengajaran Musa
4:44 Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. 4:45 Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan, yang dikatakan Musa kepada orang Israel, dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, 4:46 di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet-Peor, di negeri Sihon, l  raja orang Amori, yang diam di Hesybon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. 4:47 Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja negeri Basan: kedua-duanya raja orang Amori, yang diam di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, 4:48 mulai dari Aroer, m  di tepi sungai Arnon, sampai gunung Siryon n --itulah gunung Hermon o -- 4:49 serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, sampai Laut Araba, di kaki lereng gunung Pisga.


TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA