TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ulangan 32:1-52

Konteks
Nyanyian Musa
32:1 "Pasanglah telingamu, v  hai langit, w  aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. x  32:2 Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, y  perkataanku menetes laksana embun, z  a  laksana hujan renai b  ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. 32:3 Sebab nama TUHAN c  akan kuserukan: d  Berilah hormat e  kepada Allah kita, 32:4 Gunung Batu, f  yang pekerjaan-Nya sempurna, g  karena segala jalan-Nya adil, Allah yang setia, h  dengan tiada kecurangan, adil i  dan benar Dia. j  32:5 Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anak-Nya, yang merupakan noda, suatu angkatan k  yang bengkok dan belat-belit. 32:6 Demikianlah engkau mengadakan pembalasan l  terhadap TUHAN, hai bangsa yang bebal m  dan tidak bijaksana? n  Bukankah Ia Bapamu o  yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? p  32:7 Ingatlah kepada zaman dahulu kala, q  perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, r  tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, s  kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. 32:8 Ketika Sang Mahatinggi t  membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, u  maka Ia menetapkan wilayah v  bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. w  32:9 Tetapi bagian x  TUHAN ialah umat-Nya, Yakub ialah milik y  yang ditetapkan bagi-Nya. 32:10 Didapati-Nya dia di suatu negeri, di padang gurun, z  di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. a  Dikelilingi-Nya b  dia dan diawasi-Nya, dijaga-Nya sebagai biji mata-Nya. c  32:11 Laksana rajawali menggoyangbangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, d  mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya, e  32:12 demikianlah TUHAN sendiri menuntun f  dia, g  dan tidak ada allah asing menyertai dia. h  32:13 Dibuat-Nya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit i  di bumi, dan memakan hasil dari ladang; dibuat-Nya dia mengisap madu dari bukit batu, j  dan minyak k  dari gunung batu yang keras, 32:14 dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba; dan domba-domba jantan dari Basan l  dan kambing-kambing jantan, dengan gandum m  yang terbaik; juga darah buah anggur n  yang berbuih engkau minum. 32:15 Lalu menjadi gemuklah 1  o  Yesyurun, p  dan menendang ke belakang, --bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun--dan ia meninggalkan q  Allah yang telah menjadikan dia, ia memandang rendah gunung batu r  keselamatannya. 32:16 Mereka membangkitkan cemburu-Nya s  dengan allah asing, mereka menimbulkan sakit hati-Nya t  dengan dewa kekejian, 32:17 mereka mempersembahkan korban u  kepada roh-roh jahat 2  v  yang bukan Allah, kepada allah yang tidak mereka kenal, w  allah baru yang belum lama timbul, x  yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. 32:18 Gunung batu yang memperanakkan engkau, telah kaulalaikan, dan telah kaulupakan y  Allah yang melahirkan engkau. 32:19 Ketika TUHAN melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, z  karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. a  32:20 Ia berfirman: Aku hendak menyembunyikan wajah-Ku b  terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan c  yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. d  32:21 Mereka membangkitkan cemburu-Ku e  dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan berhala f  mereka. Sebab itu Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. g  32:22 Sebab api telah dinyalakan oleh murka-Ku, h  dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah; i  api itu memakan j  bumi dengan hasilnya, k  dan menghanguskan dasar gunung-gunung. l  32:23 Aku akan menimbun malapetaka m  ke atas mereka, seluruh anak panah-Ku n  akan Kutembakkan kepada mereka. 32:24 Apabila mereka sudah lemas karena lapar o  dan merana oleh demam p  yang membara, dan oleh penyakit sampar, q  maka Aku akan melepaskan taring binatang r  buas kepada mereka, dengan racun binatang s  yang menjalar di dalam debu. t  32:25 Pedang di luar rumah dan kengerian u  di dalam kamar akan melenyapkan v  teruna maupun dara, anak menyusu serta orang ubanan. w  32:26 Seharusnya Aku berfirman: Aku meniupkan x  mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia, y  32:27 tetapi Aku kuatir disakiti hati-Ku oleh musuh, jangan-jangan lawan mereka salah mengerti, z  jangan-jangan mereka berkata: Tangan kami jaya, bukanlah TUHAN yang melakukan semuanya ini. a  32:28 Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan, b  dan tidak ada pengertian pada mereka. 32:29 Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini, c  dan memperhatikan kesudahan mereka. d  32:30 Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang, dan dua orang dapat membuat lari e  sepuluh ribu orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, f  dan TUHAN telah menyerahkan g  mereka! 32:31 Sebab bukanlah seperti gunung batu h  kita gunung batu orang-orang itu; musuh kita boleh menjadi hakim! i  32:32 Sesungguhnya, pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom, j  dan dari kebun-kebun Gomora; buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, k  pahit l  gugusan-gugusannya. 32:33 Air anggur mereka adalah racun ular, dan bisa ular tedung m  yang keras ganas. 32:34 Bukankah hal itu tersimpan pada-Ku, termeterai dalam perbendaharaan-Ku? n  32:35 Hak-Kulah dendam o  dan pembalasan, p  pada waktu kaki mereka goyang, q  sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. r  32:36 Sebab TUHAN akan memberi keadilan kepada umat-Nya, s  dan akan merasa sayang t  kepada hamba-hamba-Nya; u  apabila dilihat-Nya, bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba v  maupun orang merdeka sudah tiada. 32:37 Maka Ia akan berfirman: Di manakah allah mereka, --gunung batu tempat mereka berlindung w -- 32:38 yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan x  mereka? Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. 32:39 Lihatlah sekarang, bahwa Aku, Akulah Dia. y  Tidak ada Allah kecuali Aku. z  Akulah yang mematikan a  dan yang menghidupkan, b  Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, c  dan seorangpun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku. d  32:40 Sesungguhnya, Aku mengangkat tangan-Ku e  ke langit, dan berfirman: Demi Aku yang hidup selama-lamanya, f  32:41 apabila Aku mengasah pedang-Ku g  yang berkilat-kilat, dan tangan-Ku memegang penghukuman, maka Aku membalas dendam h  kepada lawan-Ku, dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci Aku. i  32:42 Aku akan memabukkan anak panah-Ku dengan darah, j  dan pedang-Ku akan memakan daging: k  darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan, dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. 32:43 Bersorak-sorailah, l  hai bangsa-bangsa karena umat-Nya, sebab Ia membalaskan darah hamba-hamba-Nya, m  Ia membalas dendam kepada lawan-Nya, n  dan mengadakan pendamaian bagi tanah umat-Nya. o "
Nasihat Musa yang terakhir
32:44 Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua p  bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. 32:45 Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, 32:46 berkatalah ia kepada mereka: "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, q  supaya kamu memerintahkannya r  kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. 32:47 Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, s  dan dengan perkataan ini akan lanjut t  umurmu di tanah, ke mana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya."
Ajal Musa mendekat
32:48 Pada hari itulah juga TUHAN berfirman kepada Musa: u  32:49 "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, v  ke atas gunung Nebo, w  yang di tanah Moab, di tentangan Yerikho, x  dan pandanglah tanah Kanaan y  yang Kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya, 32:50 kemudian engkau akan mati z  di atas gunung yang akan kaunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, kakakmu, sudah meninggal a  di gunung Hor b  dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya-- 32:51 oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap Aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesh c  di padang gurun Zin, d  dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusan-Ku di tengah-tengah orang Israel. e  32:52 Engkau boleh melihat negeri itu terbentang f  di depanmu, tetapi tidak boleh masuk g  ke sana, ke negeri yang Kuberikan kepada orang Israel."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[32:15]  1 Full Life : MENJADI GEMUKLAH.

Nas : Ul 32:15

Kemakmuran menjadi faktor utama yang mengakibatkan Israel melupakan Allah dan melakukan penyembahan berhala (bd. Ul 8:7-20). Sejarah telah menunjukkan berkali-kali bahwa pada saat-saat senang dan makmur, umat Allah paling mudah melupakan Allah dan berhenti mencari wajah-Nya. Akan tetapi, selama keadaan yang buruk dan tidak menguntungkan, umat Allah lebih mungkin menghampiri Allah dengan sungguh-sungguh serta memohon pertolongan-Nya (bd. kitab Hakim-Hakim).

[32:17]  2 Full Life : ROH-ROH JAHAT.

Nas : Ul 32:17

Di belakang dewa-dewa dan agama-agama palsu dunia ini terdapat kuasa-kuasa roh-roh jahat (Mazm 106:37; 1Kor 10:20;

lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA).

Roh-roh jahat ini dapat bertindak melalui para pengikut mereka bahkan sampai melakukan mukjizat (Kel 7:11,22; 2Tes 2:9-10; Wahy 13:13; 19:20). PB mengakui adanya roh-roh jahat itu dan mendorong orang percaya untuk melawan mereka dengan kuasa dan wibawa Kristus (Ef 6:12;

lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA