TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ezra 10:18-44

Konteks
10:18 Di antara kaum imam yang memperisteri perempuan w  asing terdapat: dari bani Yesua x  bin Yozadak, dengan saudara-saudaranya: Maaseya, Eliezer, Yarib dan Gedalya. 10:19 Dengan memegang tangan, y  mereka itu berjanji akan mengusir isteri mereka. Dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah z  karena kesalahan mereka. 10:20 Dari bani Imer: a  Hanani dan Zebaja; 10:21 dari bani Harim: b  Maaseya, Elia, Semaya, Yehiel dan Uzia; 10:22 dan dari bani Pasyhur: c  Elyoenai, Maaseya, Ismael, Netaneel, Yozabad dan Elasa. 10:23 Dari orang-orang Lewi: d  Yozabad, Simei, Kelaya (yakni Kelita), Petahya, Yuda dan Eliezer. 10:24 Dari para penyanyi: Elyasib. e  Dari para penunggu pintu gerbang: Salum, Telem dan Uri. 10:25 Dari orang-orang Israel yang lain: dari bani Paros: f  Ramya, Yezia, Malkia, Miyamin, Eleazar, Malkia dan Benaya. 10:26 Dari bani Elam: g  Matanya, Zakharia, Yehiel, Abdi, Yeremot dan Elia. 10:27 Dari bani Zatu: Elyoenai, Elyasib, Matanya, Yeremot, Zabad dan Aziza. 10:28 Dari bani Bebai: Yohanan, Hananya, Zabai dan Altai. 10:29 Dari bani Bani: Mesulam, Malukh, Adaya, Yasub, Seal dan Yeramot. 10:30 Dari bani Pahat-Moab: Adna dan Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezaleel, Binui dan Manasye. 10:31 Dari bani Harim: Eliezer, Yisia, Malkia, Semaya, Simeon, 10:32 Benyamin, Malukh, dan Semarya. 10:33 Dari bani Hasum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manasye dan Simei. 10:34 Dari bani Bani: Maadai, Amram, Uel, 10:35 Benaya, Bedeya, Keluhu, 10:36 Wanya, Meremot, Elyasib, 10:37 Matanya, Matnai, Yaasai. 10:38 Dari bani Binui: Simei, 10:39 Selemya, Natan, Adaya, 10:40 Makhnadbai, Sasai, Sarai, 10:41 Azareel, Selemya, Semarya, 10:42 Salum, Amarya dan Yusuf. 10:43 Dari bani Nebo: Yeiel, Matica, Zabad, Zebina, Yadai, Yoel dan Benaya. 10:44 Mereka sekalian mengambil sebagai isteri perempuan asing; maka mereka menyuruh pergi isteri-isteri itu dengan anak-anaknya 1 .
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:44]  1 Full Life : ISTERI-ISTERI ... ANAK-ANAKNYA.

Nas : Ezr 10:44

Istri dan anak hasil perkawinan dengan bangsa asing itu sangat mungkin dikembalikan kepada keluarga mereka sendiri (terjemahan lain -- "dan mereka disuruh pergi dengan anak-anak mereka").TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA