TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 49:28-33

Konteks
Mengenai suku-suku bangsa Arab
49:28 Mengenai Kedar u  dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor 1  v  yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, w  raja Babel. Beginilah firman TUHAN: "Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur! x  49:29 Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba y  mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka; hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka: Kegentaran z  dari segala jurusan! 49:30 Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, a  hai penduduk Hazor! b  demikianlah firman TUHAN. Sebab Nebukadnezar, c  raja Babel, telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. 49:31 Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tenteram, demikianlah firman TUHAN, dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, d  dan yang tinggal tersendiri! 49:32 Unta-unta e  mereka akan menjadi jarahan, dan ternak f  mereka yang banyak itu menjadi rampasan! Aku akan menyerakkan ke segala mata angin g  mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, h  dan dari segala penjuru Aku akan mendatangkan bencana atas mereka, demikianlah firman TUHAN. 49:33 Hazor i  akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, j  menjadi tempat tandus k  sampai selama-lamanya; seorangpun tidak akan diam l  lagi di sana dan seorang manusiapun tidak akan tinggal lagi di dalamnya."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[49:28]  1 Full Life : KEDAR ... HAZOR.

Nas : Yer 49:28-33

Bagian ini berisi nubuat terhadap suku-suku Arab. Penduduk Kedar adalah keturunan Ismael, putra Abraham dari Hagar (Kej 25:13; bd. Yes 21:13,16).TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA