TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 12:40-51

Konteks
12:40 Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah empat ratus tiga puluh tahun. k  12:41 Sesudah lewat empat ratus tiga puluh tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan l  TUHAN dari tanah Mesir. m  12:42 Malam itulah malam berjaga-jaga bagi TUHAN, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun, n  untuk kemuliaan TUHAN.
Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah
12:43 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun: "Inilah ketetapan mengenai Paskah: o  Tidak seorangpun dari bangsa asing p  boleh memakannya. 12:44 Seorang budak belian barulah boleh memakannya, setelah engkau menyunat q  dia. 12:45 Orang pendatang dan orang upahan r  tidak boleh memakannya. 12:46 Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga; tidak boleh kaubawa sedikitpun dari daging itu keluar rumah; satu tulangpun s  tidak boleh kamu patahkan. 12:47 Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. 12:48 Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya; ia akan dianggap sebagai orang asli. t  Tetapi tidak seorangpun yang tidak bersunat u  boleh memakannya. 12:49 Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing v  yang menetap di tengah-tengah kamu." 12:50 Seluruh orang Israel berbuat demikian; seperti yang diperintahkan w  TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. 12:51 Dan tepat pada hari itu juga TUHAN membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, x  menurut pasukan y  mereka.


TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA