TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 34:1--36:43

Konteks
Dina dan Sikhem
34:1 Pada suatu kali pergilah Dina, k  anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu 1 . 34:2 Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikhem, l  anak Hemor, m  orang Hewi, n  raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya 2 . o  34:3 Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, p  anak Yakub; q  ia cinta r  kepada gadis itu, lalu menenangkan hati s  gadis itu. 34:4 Sebab itu berkatalah Sikhem kepada Hemor, ayahnya: "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi isteriku. t " 34:5 Kedengaranlah kepada Yakub, bahwa Sikhem mencemari u  Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya, jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. 34:6 Lalu Hemor ayah Sikhem, pergi mendapatkan Yakub v  untuk berbicara dengan dia. 34:7 Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati 3  w  dan sangat marah x  karena Sikhem telah berbuat noda di antara orang Israel y  dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. z  34:8 Berbicaralah Hemor kepada mereka itu: "Hati Sikhem anakku mengingini anakmu; kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi isterinya a  34:9 dan biarlah kita ambil-mengambil: berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah b  gadis-gadis kami. 34:10 Tinggallah pada kami: c  negeri ini terbuka untuk kamu; d  tinggallah di sini, jalanilah e  negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. f " 34:11 Lalu Sikhem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya: "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, g  aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta; 34:12 walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran h  dan uang mahar seberapa banyakpun, aku akan memberikan apa yang kamu minta; tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi isteriku." 34:13 Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikhem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. i  Karena Sikhem telah mencemari j  Dina, adik mereka itu, 34:14 berkatalah mereka kepada kedua orang itu: "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, k  sebab hal itu aib bagi kami. 34:15 Hanyalah dengan syarat l  ini kami dapat menyetujui permintaanmu: kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat 4 , m  34:16 barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu; n  maka kami akan tinggal padamu, dan kita akan menjadi satu bangsa. o  34:17 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu, lalu pergi." 34:18 Lalu Hemor dan Sikhem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. 34:19 Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak p  Yakub, lagipula ia seorang yang paling dihormati q  di antara seluruh kaum keluarganya. 34:20 Lalu pergilah Hemor dan Sikhem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota r  mereka dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu: 34:21 "Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya s  dengan bebas; bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi isteri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita t  kepada mereka. 34:22 Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat u  seperti mereka bersunat. 34:23 Ternak mereka, harta benda mereka dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? v  Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. w " 34:24 Maka usul Hemor dan Sikhem, anaknya itu, didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota x  itu, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. 34:25 Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, y  datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon z  dan Lewi, a  kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, b  menyerang kota c  itu 5  dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. d  34:26 Juga Hemor dan Sikhem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, e  dan mereka mengambil Dina f  dari rumah Sikhem, lalu pergi. 34:27 Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota g  itu, karena adik mereka telah dicemari. h  34:28 Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya i  dan segala yang di dalam dan di luar j  kota itu dibawa mereka; 34:29 segala kekayaannya, semua anaknya k  dan perempuannya ditawan dan dijarah l  mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. m  34:30 Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi: "Kamu telah mencelakakan n  aku dengan membusukkan o  namaku kepada penduduk negeri ini, p  kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya; q  apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." 34:31 Tetapi jawab mereka: "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal! r "
Yakub di Betel untuk kedua kalinya
35:1 Allah berfirman kepada Yakub: "Bersiaplah, pergilah ke Betel, s  tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah t  bagi Allah, u  yang telah menampakkan diri kepadamu, v  ketika engkau lari dari Esau, w  kakakmu." 35:2 Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya x  dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia: "Jauhkanlah dewa-dewa asing 6  y  yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. z  35:3 Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel; aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, a  yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku b  dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. c " 35:4 Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga d  mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar e  yang dekat Sikhem. f  35:5 Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah g  meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. h  35:6 Lalu sampailah Yakub ke Lus i  yang di tanah Kanaan j --yaitu Betel--,ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. 35:7 Didirikannyalah mezbah k  di situ, dan dinamainyalah tempat itu El-Betel, l  karena Allah telah menyatakan diri kepadanya m  di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. n  35:8 Ketika Debora, inang pengasuh o  Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel p  di bawah pohon besar, q  yang dinamai orang: Pohon Besar Penangisan. 35:9 Setelah Yakub datang dari Padan-Aram, r  maka Allah menampakkan diri pula kepadanya 7  dan memberkati dia. s  35:10 Firman Allah kepadanya: "Namamu Yakub; dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, t  itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. 35:11 Lagi firman Allah kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa. u  Beranakcuculah dan bertambah banyak; v  satu bangsa, w  bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi dari padamu dan raja-raja akan berasal dari padamu. x  35:12 Dan negeri ini yang telah Kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan Kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. y " z  35:13 Lalu naiklah a  Allah meninggalkan Yakub dari tempat Ia berfirman kepadanya. 35:14 Kemudian Yakub mendirikan tugu b  di tempat itu, yakni tugu batu; ia mempersembahkan korban curahan c  dan menuangkan minyak di atasnya. d  35:15 Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya "Betel e ".
Kelahiran Benyamin -- Rahel mati
35:16 Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, f  bersalinlah Rahel, g  dan bersalinnya itu sangat sukar. 35:17 Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan h  kepadanya: "Janganlah takut, sekali inipun anak laki-laki i  yang kaudapat." 35:18 Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas--sebab ia mati kemudian--diberikannyalah nama Ben-oni j  kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin 8 . k  35:19 Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, l  yaitu Betlehem. m  35:20 Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya; itulah tugu kubur n  Rahel sampai sekarang. o  35:21 Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal-Eder. p  35:22 Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben 9  sampai tidur dengan Bilha, q  gundik r  ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel.
Anak-anak Yakub -- Ishak mati
(35-22b) Adapun anak-anak lelaki Yakub dua belas orang jumlahnya. 35:23 Anak-anak Lea s  ialah Ruben, anak sulung t  Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, u  Isakhar dan Zebulon. v  35:24 Anak-anak Rahel ialah Yusuf w  dan Benyamin. x  35:25 Dan anak-anak Bilha, y  budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. z  35:26 Dan anak-anak Zilpa, a  budak perempuan Lea ialah Gad b  dan Asyer. c  Itulah anak-anak lelaki Yakub, d  yang dilahirkan baginya di Padan-Aram. e  35:27 Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, f  ayahnya, di Mamre g  dekat Kiryat-Arba h --itulah Hebron i --tempat Abraham dan Ishak tinggal j  sebagai orang asing. 35:28 Adapun umur Ishak seratus delapan puluh tahun. k  35:29 Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya; l  ia tua dan suntuk umur, m  maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. n 
Keturunan Esau
36:1 Inilah keturunan o  Esau, yaitu Edom. p  36:2 Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan q  menjadi isterinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, r  dan Oholibama, s  anak Ana t  anak Zibeon orang Hewi, u  36:3 dan Basmat, v  anak Ismael, adik Nebayot. w  36:4 Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, x  36:5 dan Oholibama melahirkan Yeush, Yaelam dan Korah. y  Itulah anak-anak Esau, yang lahir baginya di tanah Kanaan. 36:6 Esau membawa isteri-isterinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya 10  yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, z  lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub, a  adiknya itu. 36:7 Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak b  mereka itu. 36:8 Maka menetaplah Esau c  di pegunungan Seir; d  Esau itulah Edom. e  36:9 Inilah keturunan f  Esau, bapa orang Edom, g  di pegunungan Seir. 36:10 Nama anak-anaknya ialah: Elifas, anak Ada isteri Esau; Rehuel, anak Basmat h  isteri Esau. 36:11 Anak-anak Elifas i  ialah Teman, j  Omar, Zefo, Gaetam dan Kenas. k  36:12 Timna adalah gundik l  Elifas anak Esau; ia melahirkan Amalek m  bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada n  isteri Esau. 36:13 Inilah anak-anak Rehuel: Nahat, Zerah, Syama dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat o  isteri Esau. 36:14 Inilah anak-anak Oholibama, p  isteri Esau itu, anak Ana anak Zibeon; ia melahirkan bagi Esau: Yeush, Yaelam dan Korah. q  36:15 Inilah kepala-kepala kaum r  bani Esau: keturunan Elifas anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, s  kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, t  36:16 kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam dan kepala kaum Amalek; itulah kepala-kepala kaum Elifas u  di tanah Edom; v  itulah keturunan Ada. w  36:17 Inilah keturunan Rehuel x  anak Esau: kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama dan kepala kaum Miza; itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom; itulah keturunan Basmat y  isteri Esau. 36:18 Inilah keturunan Oholibama z  isteri Esau: kepala kaum Yeush, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah; a  itulah kepala-kepala kaum Oholibama, isteri Esau, b  anak Ana. 36:19 Itulah bani Esau, yakni Edom, c  dan itulah kepala-kepala kaum d  mereka.
Keturunan Seir
36:20 Inilah anak-anak Seir, orang Hori, e  penduduk negeri itu: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, f  36:21 Disyon, Ezer, Disyan; itulah kepala-kepala kaum g  orang Hori, anak-anak Seir, di tanah Edom. 36:22 Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. 36:23 Inilah anak-anak Syobal: Alwan, Manahat, Ebal, Syefo dan Onam. 36:24 Inilah anak-anak Zibeon: h  Aya dan Ana; Ana inilah yang menemui mata-mata air panas i  di padang gurun, ketika ia sedang menggembalakan keledai j  Zibeon ayahnya itu. 36:25 Inilah anak-anak Ana: k  Disyon dan Oholibama l  anak perempuan Ana. 36:26 Inilah anak-anak Disyon: Hemdan, Esyban, Yitran dan Keran. 36:27 Inilah anak-anak Ezer: Bilhan, Zaawan dan Akan. 36:28 Inilah anak-anak Disyan: Us dan Aran. 36:29 Itulah kepala-kepala kaum orang Hori: kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, m  36:30 kepala kaum Disyon, kepala kaum Ezer dan kepala kaum Disyan; itulah kepala-kepala kaum n  orang Hori, kaum demi kaum, di tanah Seir.
Raja-raja Edom
36:31 Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja o  memerintah atas orang Israel. 36:32 Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. 36:33 Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra p  menjadi raja menggantikan dia. 36:34 Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, q  menjadi raja menggantikan dia. 36:35 Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian r  di daerah Moab, s  dan kotanya bernama Awit. 36:36 Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. 36:37 Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot t  yang di pinggir sungai, menjadi raja menggantikan dia. 36:38 Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. 36:39 Setelah Baal-Hanan bin Akhbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia; kotanya bernama Pahu dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. 36:40 Inilah nama kepala-kepala kaum u  Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, 36:41 kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, 36:42 kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, 36:43 kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram; itulah kepala-kepala kaum Edom, menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka; Edom ialah Esau, bapa orang Edom. v 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[34:1]  1 Full Life : DINA ... PEREMPUAN-PEREMPUAN DI NEGERI ITU.

Nas : Kej 34:1

Yakub bertempat tinggal di dekat kota kafir bernama Sikhem dan bukan di rumah ayahnya Ishak, ke mana Allah menyuruhnya pergi (bd. Kej 31:13; Kej 35:1). Kemudian Yakub sangat menyesali pilihannya ini. Hanya setelah peristiwa menyedihkan yang menyangkut Dina, barulah Yakub pergi ke Betel dan membinasakan semua dewa asing di rumahnya

(lihat cat. --> Kej 34:2 berikutnya;

lihat cat. --> Kej 35:2).

[atau ref. Kej 34:2; 35:2]

[34:2]  2 Full Life : DILARIKANNYA DAN DIPERKOSANYA.

Nas : Kej 34:2

Baik Dina maupun orang-tuanya salah.

  1. 1) Yakub gagal karena memilih untuk tinggal dekat dengan orang yang jahat dan dursila, sebagaimana dilakukan oleh Lot (bd. Kej 13:12-13). Yakub tidak menetapkan batas-batas dan peraturan yang tegas bagi anak-anaknya mengenai pergaulan mereka dengan orang tidak percaya dan ia tidak mengawasi anak-anaknya dengan benar. Rupanya, Dina sendiri ingin bersahabat dengan perempuan-perempuan yang tidak beriman di negeri itu. Hasilnya adalah tragedi, sakit hati, dan rasa malu bagi Yakub, anak putrinya, dan keluarganya.
  2. 2) Orang-tua yang tidak tegas dalam memelihara pemisahan keluarga mereka dari pergaulan yang jahat membiarkan anak-anak mereka terbuka kepada pencobaan dan kompromi, bersamaan dengan kemungkinan akan mengalami aib dan bencana

    (lihat art. ORANG-TUA DAN ANAK-ANAK).

[34:7]  3 Full Life : ANAK-ANAK YAKUB ... SAKIT HATI.

Nas : Kej 34:7

Anak-anak Yakub jelas sangat marah karena adiknya diperkosa, dan mereka tahu bahwa perbuatan tidak senonoh itu tidak bisa dibiarkan. Akan tetapi, mereka berdosa karena membalas dendam secara berlebihan, tidak adil, dan kejam.

[34:15]  4 Full Life : SETIAP LAKI-LAKI DI ANTARA KAMU HARUS DISUNAT.

Nas : Kej 34:15

Anak-anak Yakub menggunakan tanda hubungan perjanjian mereka dengan Allah dengan cara menipu.

[34:25]  5 Full Life : SIMEON DAN LEWI ... MENYERANG KOTA ITU.

Nas : Kej 34:25

Simeon dan Lewi bukan saja membunuh orang laki-laki dari kota itu, tetapi juga merampas kota itu serta menawan wanita dan anak-anak. Tindakan kejam ini mengakibatkan Simeon dan Lewi hilang kepemimpinan dalam bangsa mereka. Allah membedakan antara perang yang sah dengan kekejaman yang semena-mena (lih. Kej 49:5-7).

[35:2]  6 Full Life : JAUHKANLAH DEWA-DEWA ASING.

Nas : Kej 35:2

Setelah peristiwa mengerikan dari pasal Kej 34:1-31, Allah menyuruh keluarga Yakub pergi ke Betel agar mereka menjadi lebih taat kepada Firman-Nya. Yakub, yang menyadari dalamnya kemerosotan rohani keluarganya, memerintahkan semua anggota rumah tangganya untuk membuang semua dewa asing yang masih ada di tengah-tengah mereka. Pembaharuan rohani dalam kehidupan keluarga Yakub ini terdiri atas:

  1. (1) membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah dalam rumah mereka (ayat Kej 35:2);
  2. (2) menyerahkan diri mereka kepada kesucian pribadi (ayat Kej 35:2);
  3. (3) memperbaharui ikrar mereka kepada Allah dalam pengabdian dan penyembahan (ayat Kej 35:7; 28:20-22);
  4. (4) mengadakan persekutuan dengan Allah (ayat Kej 35:9);
  5. (5) menjalankan hidup yang berlandaskan firman Allah (ayat Kej 35:10-15) dan persembahan rohani (ayat Kej 35:14). Karena pembaharuan ini, Yakub kembali mengalami perlindungan, kehadiran, penyataan, dan berkat Allah (ayat Kej 35:5,9-13).

[35:9]  7 Full Life : ALLAH MENAMPAKKAN DIRI PULA KEPADANYA.

Nas : Kej 35:9-13

Setelah Yakub akhirnya kembali ke tanah perjanjian dan bersatu lagi dengan kehendak Allah, janji dari perjanjian Allah dengan Abraham (Kej 17:1-8) diperbaharui

(lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...).

[35:18]  8 Full Life : DIBERIKANNYALAH NAMA BEN-ONI ... AYAHNYA MENAMAINYA BENYAMIN.

Nas : Kej 35:18

Lea dan Rahel memberi nama kepada semua anak Yakub. Akan tetapi, nama Ben-Oni ("anak kesulitanku") akan membebani rasa bersalah pada anak itu, karena dia akan merasa bertanggung jawab atas kematian ibunya. Yakub mengubah namanya menjadi nama terhormat, Benyamin, "anak tangan kananku," yang menunjukkan bahwa Yakub bahagia memiliki Benyamin sebagai putranya sekalipun Rahel wafat. Anak-anak harus dilindungi dari rasa bersalah mengenai kesusahan yang terjadi yang bukan kesalahan mereka.

[35:22]  9 Full Life : RUBEN.

Nas : Kej 35:22

Karena kebejatan seksual Ruben, hak kesulungannya diambil darinya. Ia kehilangan warisannya dan tempat sebagai pemimpin untuk selama-lamanya (lih. Kej 49:3-4; 1Taw 5:1).

[36:6]  10 Full Life : ESAU ... HARTA BENDANYA.

Nas : Kej 36:6-7

Dalam banyak hal Esau makmur secara materiel, tetapi ia tidak makmur secara rohani. Ciri hidupnya ialah pandangan yang rendah terhadap hal-hal rohani (Kej 25:34; 26:34-35; 36:2). Oleh karena itu, bangsa yang didirikan olehnya (Edom) fasik dan menjadi obyek khusus murka Allah (lih. Yes 11:14; Am 9:12; Ob 1:1-4).TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA