TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 3:1--4:49

Konteks
Orang Lewi
3:1 Inilah keturunan Harun dan Musa t  pada waktu TUHAN berfirman kepada Musa di gunung Sinai. u  3:2 Nama anak-anak Harun, ialah: yang sulung v  Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar. w  3:3 Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam x  yang diurapi 1 , yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. 3:4 Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan TUHAN y  di padang gurun Sinai, z  ketika mereka mempersembahkan api yang asing 2  ke hadapan TUHAN. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, a  ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. b  3:5 TUHAN berfirman kepada Musa: 3:6 "Suruhlah suku Lewi c  mendekat dan menghadap imam Harun, supaya mereka melayani dia. d  3:7 Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat e  Israel di depan Kemah Pertemuan dan dengan demikian melakukan pekerjaan f  jabatannya pada Kemah Suci. 3:8 Mereka harus memelihara segala perabotan Kemah Pertemuan, dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada Kemah Suci. 3:9 Orang Lewi harus kauserahkan kepada Harun dan anak-anaknya; g  dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. 3:10 Tetapi Harun h  dan anak-anaknya haruslah kautugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, i  sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. j " 3:11 TUHAN berfirman kepada Musa: 3:12 "Sesungguhnya, Aku mengambil orang Lewi k  dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir l  dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaan-Ku, m  3:13 sebab Akulah yang punya n  semua anak sulung. Pada waktu Aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka Aku menguduskan bagi-Ku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan; semuanya itu kepunyaan-Ku; Akulah TUHAN. o " 3:14 TUHAN berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai: p  3:15 "Catatlah q  bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka; semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas r  harus kaucatat." 3:16 Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah TUHAN, seperti yang diperintahkan kepadanya. 3:17 Inilah anak-anak Lewi s  dengan nama mereka: Gerson, t  Kehat u  dan Merari. v  3:18 Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka: Libni dan Simei. w  3:19 Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. x  3:20 Anak-anak Merari dan kaum-kaum y  mereka ialah Mahli dan Musi. z  Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. 3:21 Puak Gerson a  terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei; b  itulah kaum-kaum Gerson. 3:22 Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada tujuh ribu lima ratus orang. 3:23 Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang Kemah Suci c  di sebelah barat. 3:24 Pemimpin puak Gerson ialah Elyasaf bin Lael. 3:25 Yang harus dipelihara oleh bani Gerson dalam Kemah Pertemuan ialah Kemah Suci d  dan Kemah dengan tudungnya, e  tirai pintu f  Kemah Pertemuan, g  3:26 layar pelataran h  dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling Kemah Suci dan mezbah, i  dan talinya, j  termasuk segala k  pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. 3:27 Puak Kehat l  terdiri dari kaum Amram, kaum Yizhar, kaum Hebron dan kaum Uziel; m  itulah kaum-kaum Kehat. n  3:28 Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas o  dicatat ada delapan ribu enam ratus orang, yakni mereka yang memelihara p  barang-barang kudus. q  3:29 Kaum-kaum bani Kehat ini berkemah pada sisi Kemah Suci sebelah selatan. r  3:30 Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan s  bin Uziel. 3:31 Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, t  meja, u  kandil, v  mezbah-mezbah, w  perkakas x  tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, y  termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya z  itu. 3:32 Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, a  anak imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara b  barang-barang kudus. c  3:33 Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi; d  itulah kaum-kaum e  Merari. 3:34 Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas f  dicatat ada enam ribu dua ratus orang. 3:35 Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi Kemah Suci g  sebelah utara. 3:36 Yang ditugaskan h  kepada bani Merari untuk dipelihara ialah papan Kemah Suci, i  kayu lintangnya, j  tiang-tiangnya, k  alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya l  itu, 3:37 juga tiang pelataran m  sekelilingnya, alas, patok n  dan talinya. 3:38 Yang berkemah di depan Kemah Suci di sebelah timur, o  di depan Kemah Pertemuan, p  ialah Musa, dan Harun serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus q  bagi orang Israel; tetapi orang awam yang mendekat, haruslah dihukum mati. r  3:39 Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah TUHAN dicatat s  oleh Musa dan Harun, menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas, ada dua puluh dua ribu orang. t  3:40 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur satu bulan ke atas, u  lalu hitunglah jumlah mereka, v  3:41 dan ambillah orang-orang Lewi bagi-Ku--Akulah TUHAN w --sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, x  juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel." 3:42 Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya. 3:43 Semua anak sulung laki-laki 3  yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur satu bulan ke atas, y  ada dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga orang. z  3:44 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 3:45 "Ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaan-Ku; a  Akulah TUHAN. b  3:46 Sebagai uang tebusan c  untuk kedua ratus tujuh puluh tiga anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, 3:47 haruslah engkau mengambil lima syikal d  seorang; engkau harus mengambilnya menurut syikal e  kudus--syikal ini dua puluh gera f  beratnya--. 3:48 Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya g  sebagai uang tebusan h  untuk orang-orang yang kelebihan itu." 3:49 Lalu Musa mengambil uang tebusan i  untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu; 3:50 dari pada anak-anak sulung Israel j  diambilnya perak itu, seribu tiga ratus enam puluh lima syikal, k  ditimbang menurut syikal kudus, 3:51 maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah TUHAN, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 4:1 TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: 4:2 "Hitunglah jumlah l  bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. 4:3 Hitunglah m  yang berumur tiga puluh n  tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, semua orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di Kemah Pertemuan. 4:4 Pekerjaan o  jabatan orang Kehat p  di Kemah Pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. q  4:5 Kalau perkemahan akan berangkat, r  haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir s  penudung, dan menudungkannya t  kepada tabut hukum. 4:6 Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, u  dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung v  tabut itu. 4:7 Lagipula di atas meja roti sajian w  mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala dan kendi korban curahan; x  juga roti sajian harus tetap y  ada di atasnya. 4:8 Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmizi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung z  meja itu. 4:9 Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, a  dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. 4:10 Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dengan dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. b  4:11 Di atas mezbah c  dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung d  mezbah itu. 4:12 Lalu mereka harus mengambil segala perkakas e  yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. f  4:13 Dan mereka harus membersihkan mezbah g  itu dari abu, h  lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya, 4:14 sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya i  yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, j  garpu, k  penyodok, l  bokor penyiraman, m  segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung n  mezbah itu. 4:15 Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, o  barulah orang Kehat p  boleh masuk ke dalam untuk mengangkat q  barang-barang itu; tetapi janganlah mereka kena r  kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. s  t  Jadi itulah barang-barang di Kemah Pertemuan yang harus diangkat bani Kehat. 4:16 Tetapi Eleazar, u  anak imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, v  ukupan w  dari wangi-wangian, korban sajian x  yang tetap dan minyak urapan; ia bertanggung jawab atas segenap Kemah Suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya." 4:17 TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: 4:18 "Perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. 4:19 Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati, apabila mereka mendekat ke barang-barang y  maha kudus: Harun dan anak-anaknya z  haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. a  4:20 Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat b  barang-barang kudus itu walau sesaatpun, nanti mereka mati 4 ." 4:21 TUHAN berfirman kepada Musa: 4:22 "Hitunglah juga jumlah bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. 4:23 Catatlah mereka yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, c  yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan. 4:24 Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu: 4:25 mereka harus mengangkat tenda-tenda Kemah Suci, d  dan Kemah Pertemuan e  tudungnya f  dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu Kemah Pertemuan, 4:26 layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang g  pelataran yang ada sekeliling Kemah Suci dan mezbah, h  dengan talinya dan segala perkakas i  untuk pekerjaan jabatan mereka; dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. 4:27 Seluruh pekerjaan jabatan bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, j  yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu; kamu harus membuat mereka penanggung jawab k  atas segala yang harus diangkat mereka. 4:28 Itulah tugas kaum-kaum l  bani Gerson di Kemah Pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, m  anak imam Harun itu. 4:29 Orang Merari haruslah kaucatat n  menurut kaum-kaum o  yang ada dalam puak mereka. 4:30 Catatlah mereka yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada Kemah Pertemuan. 4:31 Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di Kemah Pertemuan: papan-papan Kemah Suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, p  4:32 tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, q  serta segala perkakasnya; semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. 4:33 Itulah tugas kaum-kaum bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di Kemah Pertemuan, yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, r  anak imam Harun." 4:34 Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat bani Kehat s  menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, 4:35 yakni orang-orang yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, t  setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan. 4:36 Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada dua ribu tujuh ratus lima puluh orang. 4:37 Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum u  Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah TUHAN dengan perantaraan Musa. 4:38 Bani Gerson v  yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, 4:39 yaitu orang-orang yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan, 4:40 jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, berjumlah dua ribu enam ratus tiga puluh orang. 4:41 Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah TUHAN. 4:42 Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, 4:43 yaitu orang-orang yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, w  setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan, 4:44 jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka, berjumlah tiga ribu dua ratus orang. 4:45 Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum x  bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah TUHAN dengan perantaraan Musa. 4:46 Semua orang Lewi yang dicatat y  oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, 4:47 yakni orang-orang yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, z  setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang, 4:48 jadi mereka yang dicatat, berjumlah delapan ribu lima ratus delapan puluh orang. a  4:49 Sesuai dengan titah TUHAN dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat, b  seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[3:3]  1 Full Life : IMAM-IMAM YANG DIURAPI.

Nas : Bil 3:3

Tujuan pengurapan para imam ialah untuk "menahbiskan" mereka kepada pelayanan Allah.

  1. 1) Demikian pula, dalam PB, bilamana orang percaya diurapi oleh Roh Kudus, mereka dipisahkan dan diberi kuasa untuk melayani dan bersaksi di dalam Kerajaan Allah (Kis 1:8; 2:4).
  2. 2) Nama Ibrani "_Mesias_" dan nama Yunani "_Kristus_," keduanya berarti "Yang Diurapi"

    (lihat cat. --> Mat 1:1).

    [atau ref. Mat 1:1]

    Segala sesuatu yang dilakukan Kristus, telah dilakukan-Nya di bawah urapan Roh Kudus,

    (lihat art. YESUS DAN ROH KUDUS).

[3:4]  2 Full Life : MEMPERSEMBAHKAN API YANG ASING.

Nas : Bil 3:4

Lihat cat. --> Im 10:1,

lihat cat. --> Im 10:2.

[atau ref. Im 10:1-2]

[3:43]  3 Full Life : ANAK SULUNG LAKI-LAKI.

Nas : Bil 3:43

Jumlah rendah "anak sulung laki-laki" dibandingkan dengan sekitar 600.000 orang laki-laki dalam Bil 1:46 diterangkan oleh berapa orang sebagai hanya mengacu kepada anak sulung laki-laki yang lahir di antara saat keluaran (bd. Kel 13:1-2) dengan saat sensus 13 bulan kemudian.

[4:20]  4 Full Life : NANTI MEREKA MATI.

Nas : Bil 4:20

Kekudusan Allah dapat membinasakan (ayat Bil 4:15,20;

lihat cat. --> Im 10:2)

[atau ref. Im 10:2]

atau menyucikan (Yes 6:1-7;

lihat cat. --> Im 19:2).

[atau ref. Im 19:2]

Allah sedang mengajarkan bahwa kehadiran-Nya mendatangkan berkat apabila Ia dihormati dan ditaati, tetapi hukuman apabila Ia diperlakukan dengan tidak hormat (bd. 1Kor 11:27-29).TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA