TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Raja-raja 23:31-35

Konteks
Yoahas, raja Yehuda
23:31 Yoahas m  berumur dua puluh tiga tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal n  binti Yeremia, dari Libna. 23:32 Ia melakukan apa yang jahat o  di mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. 23:33 Firaun Nekho mengurung dia di Ribla, p  di tanah Hamat, q  supaya jangan ia memerintah di Yerusalem; lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar seratus talenta perak dan sepuluh talenta emas. 23:34 Firaun Nekho mengangkat Elyakim, r  anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya; Yoahas tiba di Mesir dan mati s  di sana. 23:35 Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu, sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, t  untuk memberikannya kepada Firaun Nekho.


TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA