: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Sarafat | Sarafim | Sarah | Sarai | Saraph | Sarar | Sardinia | Sardis | Sarezer | Sargon | Sarid
Daftar Isi
HEBREW: 8325 rrv Sharar

Sarar

tetap teguh, 2Samuel 23:33

Ibrani

Strongs #08325: rrv Sharar

Sharar = "enemy"

1) father of Ahiam, one of David's mighty warriors

8325 Sharar shaw-rawr'

from 8324; hostile; Sharar, an Israelite: KJV -- Sharar.
see HEBREW for 08324TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA