TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Nehemia 10

  Boks Temuan
10:1 Yang membubuhi meterai adalah: kepala daerah Nehemia bin Hakhalya, Zedekia, 10:2 Seraya, g  Azarya, Yeremia, 10:3 Pasyhur, h  Amarya, Malkia, 10:4 Hatus, Sebanya, Malukh, 10:5 Harim, i  Meremot, Obaja, 10:6 Daniel, Gineton, Barukh, 10:7 Mesulam, Abia, Miyamin, 10:8 Maazya, Bilgai dan Semaya. Itulah para imam. j  10:9 Sedang dari orang-orang Lewi: k  Yesua bin Azanya, Binui, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel. 10:10 Dan saudara-saudara mereka, yakni: Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, 10:11 Mikha, Rehob, Hasabya, 10:12 Zakur, Serebya, Sebanya, 10:13 Hodia, Bani dan Beninu. 10:14 Dan dari pemimpin-pemimpin bangsa: Paros, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 10:15 Buni, Azgad, Bebai, 10:16 Adonia, Bigwai, Adin, l  10:17 Ater, Hizkia, Azur, 10:18 Hodia, Hasum, Bezai, 10:19 Harif, Anatot, Nebai, 10:20 Magpias, Mesulam, Hezir, m  10:21 Mesezabeel, Zadok, Yadua, 10:22 Pelaca, Hanan, Anaya, 10:23 Hosea, Hananya, n  Hasub, 10:24 Halohesh, Pilha, Sobek, 10:25 Rehum, Hasabna, Maaseya, 10:26 Ahia, Hanan, Anan, 10:27 Malukh, Harim dan Baana. 10:28 Dan orang-orang yang lain, yakni: para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak o  di bait Allah dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk p  negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta isteri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, 10:29 menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah q  kutuk 1  untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah TUHAN, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapan-Nya. 10:30 Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki r  kami. 10:31 Dan bilamana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, s  kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah t  pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu hutang. u  10:32 Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga syikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni: 10:33 untuk roti sajian, v  untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru w  dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel serta segala pekerjaan di rumah Allah x  kami. 10:34 Pula dengan membuang undi kami, y  yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. z  Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah TUHAN Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. 10:35 Lagipula setiap tahun kami akan membawa ke rumah TUHAN hasil yang pertama a  dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. b  10:36 Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian c  di rumah Allah kami, anak-anak sulung d  kami dan anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. 10:37 Dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak e  akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan f  dari tanah kami, karena orang-orang Lewi g  inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. h  10:38 Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu, bila mereka memungut persembahan persepuluhan i . Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan dari pada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. 10:39 Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus dari pada gandum, anggur dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah j  kami.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:29]  1  Full Life : MEREKA BERSUMPAH KUTUK.

Nas : Neh 10:29

Kebangunan rohani yang dipimpin Ezra (pasal Neh 8:1-10:39) menghasilkan komitmen tegas untuk menaati kehendak Allah. Hal ini dinyatakan dalam pengabdian diri umat itu:

  1. (1) untuk melayani Tuhan dalam kesetiaan kepada perintah-perintah-Nya (ayat Neh 10:29);
  2. (2) untuk memelihara diri mereka dari pencemaran dan memisahkan diri dari dunia (ayat Neh 10:30-31; bd. Yak 1:27); dan
  3. (3) untuk mendukung pekerjaan Allah dengan waktu, uang, dan harta milik mereka (ayat Neh 10:32-39).TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA