TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft AI  BaDeNo

Bilangan 11

  Boks Temuan
Api TUHAN
11:1 Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut 1  w  di hadapan TUHAN tentang nasib buruk mereka, dan ketika TUHAN x  mendengarnya bangkitlah y  murka-Nya, kemudian menyalalah api TUHAN di antara mereka z  dan merajalela a  di tepi tempat perkemahan. 11:2 Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa b  kepada TUHAN; c  maka padamlah api itu. 11:3 Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, d  karena telah menyala api TUHAN di antara mereka. e 
TUHAN berjanji memberi daging
11:4 Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus 2 ; f  dan orang Israelpun menangislah g  pula serta berkata: "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? 11:5 Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. h  11:6 Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali manna 3  i  ini saja yang kita lihat." 11:7 Adapun manna itu seperti ketumbar j  dan kelihatannya seperti damar bedolah. k  11:8 Bangsa itu berlari kian ke mari untuk memungutnya, l  lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar; rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. 11:9 Dan apabila embun m  turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. 11:10 Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis n  di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka TUHAN dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. 11:11 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: "Mengapa Kauperlakukan hamba-Mu ini dengan buruk o  dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku p  tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? 11:12 Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku: Pangkulah dia seperti pak pengasuh 4  memangku anak yang menyusu, q  berjalan ke tanah yang Kaujanjikan dengan bersumpah r  kepada nenek moyangnya? s  11:13 Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa t  ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata: Berilah kami daging untuk dimakan. 11:14 Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. u  11:15 Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh v  aku saja, w  jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." 11:16 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Kumpulkanlah di hadapan-Ku dari antara para tua-tua x  Israel tujuh puluh orang, yang kauketahui menjadi tua-tua bangsa y  dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke Kemah Pertemuan, z  supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 11:17 Maka Aku akan turun dan berbicara dengan engkau a  di sana, lalu sebagian dari Roh yang hinggap padamu itu akan Kuambil dan Kutaruh atas mereka, b  maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri c  memikulnya. 11:18 Tetapi kepada bangsa itu haruslah kaukatakan: Kuduskanlah dirimu d  untuk besok, maka kamu akan makan daging; sebab kamu telah menangis e  di hadapan TUHAN dengan berkata: Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, f  bukan? --TUHAN akan memberi kamu daging g  untuk dimakan. 11:19 Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya, bukan dua hari, bukan lima hari, bukan sepuluh hari, bukan dua puluh hari, 11:20 tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak h --karena kamu telah menolak TUHAN 5  i  yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapan-Nya dengan berkata: Untuk apakah kita keluar dari Mesir? j " 11:21 Tetapi kata Musa: "Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah enam ratus ribu orang k  berjalan kaki, namun Engkau berfirman: Daging akan Kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya! 11:22 Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, l  sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?" 11:23 Tetapi TUHAN menjawab Musa: "Masakan kuasa TUHAN akan kurang m  untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu n  atau tidak!"
Ketujuh puluh orang tua-tua
11:24 Setelah Musa datang ke luar, disampaikannya firman TUHAN itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. 11:25 Lalu turunlah TUHAN dalam awan o  dan berbicara kepada Musa, p  kemudian diambil-Nya sebagian dari Roh q  yang hinggap padanya, dan ditaruh-Nya atas ketujuh puluh tua-tua r  itu; ketika Roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi 6 , s  tetapi sesudah itu tidak lagi. 11:26 Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan; yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika Roh itu hinggap pada mereka--mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah--maka kepenuhanlah mereka t  seperti nabi di tempat perkemahan. 11:27 Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa: "Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan." 11:28 Maka menjawablah Yosua bin Nun, u  yang sejak mudanya menjadi abdi v  Musa: "Tuanku Musa, cegahlah mereka! w " 11:29 Tetapi Musa berkata kepadanya: "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi 7 , x  oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya y  hinggap kepada mereka! z " 11:30 Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel.
Burung puyuh
11:31 Lalu bertiuplah angin yang dari TUHAN asalnya; dibawanyalah burung-burung puyuh a  dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. 11:32 Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu--setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan sepuluh homer--,kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. 11:33 Selagi daging itu ada di mulut b  mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka c  TUHAN terhadap bangsa itu dan TUHAN memukul bangsa itu dengan suatu tulah d  yang sangat besar. 11:34 Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot-Taawa, e  karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. 11:35 Dari Kibrot-Taawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot f  dan mereka tinggal di situ.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[11:1]  1  Full Life : BANGSA ITU BERSUNGUT-SUNGUT.

Nas : Bil 11:1

Setelah mengadakan perjalanan selama tiga hari saja (Bil 10:33), bangsa itu mulai bersungut-sungut karena keadaannya kurang menyenangkan.

  1. 1) Betapa cepatnya mereka melupakan pembebasan mereka dari perbudakan dan perbuatan-perbuatan besar Allah bagi mereka. Mereka tidak bersedia mempercayai Allah dan menyerahkan hidup serta masa depan mereka kepada-Nya. Hal inilah yang mendatangkan murka dan hukuman Allah atas mereka.
  2. 2) Sebagai orang percaya PB kita tidak boleh sekali-kali berhenti bersyukur atas korban kematian Kristus bagi kita, pembebasan kita dari dosa, dan persediaan Allah yang baik hati untuk pimpinan dan berkat dalam kehidupan kita.

[11:4]  2  Full Life : ORANG-ORANG BAJINGAN ... KEMASUKAN NAFSU RAKUS.

Nas : Bil 11:4

Inilah orang bukan Israel yang ikut umat itu ketika keluar dari Mesir (Kel 12:38); mereka mempengaruhi orang Israel untuk memberontak kepada Allah dan menginginkan kesenangan yang ada di Mesir (ayat Bil 11:5).

[11:6]  3  Full Life : MANNA.

Nas : Bil 11:6

Lihat cat. --> Kel 16:4.

[atau ref. Kel 16:4]

[11:12]  4  Full Life : PANGKULAH DIA SEPERTI PAK PENGASUH.

Nas : Bil 11:12

Musa menyangka akan memimpin suatu pasukan yang penuh kemenangan ke tanah perjanjian. Sebaliknya, bangsa itu bertindak seperti bayi-bayi rohani, dan Musa merasa bahwa beban itu terlalu berat baginya. Maka Allah mengambil sebagian Roh yang ada pada Musa dan menaruh-Nya pada tujuh puluh tua-tua untuk menolongnya dalam menjalankan kepemimpinan rohani (ayat Bil 11:16-17). Demikianlah, Musa tahu bahwa dengan kuasa Roh ia dapat menghadapi tantangan dari setiap tugas yang dibebankan Allah kepadanya, karena beban itu tidak perlu ditanggung dengan kekuatannya sendiri.

[11:20]  5  Full Life : KAMU TELAH MENOLAK TUHAN.

Nas : Bil 11:20

Bangsa itu mengeluh dengan sengit mengenai cara Allah memperlakukan mereka; mereka seperti anak-anak manja yang menginginkan kemauannya dituruti (ayat Bil 11:1,4-6). Allah membiarkan mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, tetapi "didatangkan-Nya penyakit paru-paru di antara mereka" (Mazm 106:15; bd. Mazm 78:29-33). Peristiwa ini adalah suatu peringatan serius tentang hal memaksakan cara dan keinginan kita sendiri daripada dengan rendah hati tunduk kepada jalan Allah dan bersyukur atas persediaan-Nya. Menolak perlakuan Allah terhadap kita adalah sama dengan ketidakpercayaan dan pemberontakan yang mendatangkan hukuman-Nya (bd. Mazm 78:17-22).

[11:25]  6  Full Life : ROH ITU HINGGAP PADA MEREKA, KEPENUHANLAH MEREKA SEPERTI NABI.

Nas : Bil 11:25

Alkitab mengajarkan bahwa nubuat seringkali menyertai pekerjaan Roh Allah atas manusia (bd. 1Sam 10:5-6; 18:10; Yes 10:6-13; Yoel 2:28). Laporan dalam Kisah Para Rasul mengenai pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan setelah itu menunjukkan bahwa orang percaya yang dipenuhi Roh bernubuat dan berbicara dengan bahasa lidah karena dorongan Roh (Kis 2:4; 10:44-47; 19:6;

lihat art. KARUNIA-KARUNIA ROHANI ORANG PERCAYA).

[11:29]  7  Full Life : KALAU SELURUH UMAT TUHAN MENJADI NABI.

Nas : Bil 11:29

Ketika Eldad dan Medad terus bernubuat di perkemahan, Yosua meminta agar Musa menghentikan mereka. Akan tetapi, Musa sudah belajar. Ia mengerti bahwa tingkat rohani normal yang diharapkan dari seluruh umat Allah ialah bahwa mereka dapat bernubuat ketika Roh Allah ada di atas mereka. Pada zaman PL Roh Kudus hanya turun atas atau memenuhi beberapa orang untuk memberikan kuasa untuk melayani atau bernubuat. Yoel bernubuat bahwa akan tiba saatnya ketika seluruh umat Allah akan dipenuhi dengan Roh Kudus (Yoel 2:28-29). Nubuat ini digenapi pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan di "atas semua orang" (Kis 2:4,16-17). Orang percaya yang belum dibaptis dalam Roh Kudus belum mengalami apa yang dijanjikan Allah kepada mereka dan yang Yesus ingin berikan kepada mereka (Kis 1:8; Kis 2:39; 1Kor 14:1-2,5,39).TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA