TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Bilangan 10

  Boks Temuan
Semboyan nafiri
10:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 10:2 "Buatlah dua nafiri j  dari perak. Dari perak tempaan harus kaubuat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat k  Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. l  10:3 Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu Kemah Pertemuan. 10:4 Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, m  para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. 10:5 Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat n  laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur; 10:6 apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat o  laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat; 10:7 tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul kamu harus meniup p  saja tanpa memberi tanda semboyan. q  10:8 Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak imam Harun; itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. r  10:9 Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, s  kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, t  supaya kamu diingat 1  u  di hadapan TUHAN, Allahmu, dan diselamatkan dari pada musuhmu. v  10:10 Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan w  barumu haruslah kamu meniup nafiri x  itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu y  dan korban-korban keselamatanmu; z  maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu; Akulah TUHAN, Allahmu. a "
Berangkat dari gunung Sinai
10:11 Pada tahun yang kedua, b  pada bulan yang kedua, pada tanggal dua puluh bulan itu, naiklah c  awan itu dari atas Kemah Suci, tempat hukum d  Allah. 10:12 Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. e  10:13 Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah TUHAN dengan perantaraan Musa. f  10:14 Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji g  bani Yehuda menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab; h  10:15 yang mengepalai laskar suku i  bani Isakhar j  ialah Netaneel bin Zuar; 10:16 yang mengepalai laskar suku bani Zebulon k  ialah Eliab bin Helon. l  10:17 Sesudah itu Kemah Suci dibongkar, dan berangkatlah m  bani Gerson dan bani Merari yang mengangkat Kemah Suci itu. 10:18 Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji n  Ruben o  menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Syedeur; p  10:19 yang mengepalai laskar suku bani Simeon q  ialah Selumiel bin Zurisyadai; 10:20 yang mengepalai laskar suku bani Gad r  ialah Elyasaf bin Rehuel. 10:21 Sesudah itu berangkatlah orang Kehat, s  yang mengangkat barang-barang t  tempat kudus; Kemah Suci sudah dipasang sebelum mereka datang. u  10:22 Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Efraim v  menurut pasukan mereka; 10:23 yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud; w  yang mengepalai laskar suku bani Manasye x  ialah Gamaliel bin Pedazur; 10:24 yang mengepalai laskar suku bani Benyamin y  ialah Abidan bin Gideoni. 10:25 Sebagai barisan penutup z  semua laskar itu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Dan menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyadai; a  10:26 yang mengepalai laskar suku bani Asyer b  ialah Pagiel bin Okhran; 10:27 yang mengepalai laskar suku bani Naftali c  ialah Ahira bin Enan. 10:28 Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka, ketika mereka berangkat. 10:29 Lalu berkatalah Musa kepada Hobab d  anak Rehuel e  orang Midian, mertua f  Musa: "Kami berangkat ke tempat yang dimaksud TUHAN ketika Ia berfirman: Aku akan memberikannya kepadamu. g  Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami 2 , maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab TUHAN telah menjanjikan yang baik tentang Israel." 10:30 Tetapi jawabnya kepada Musa: "Aku tidak ikut, h  melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. i " 10:31 Kata Musa: "Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu, bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan j  bagi kami. 10:32 Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan TUHAN kepada kami k  akan kami lakukan juga kepadamu. l " 10:33 Lalu berangkatlah m  mereka dari gunung TUHAN dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian TUHAN n  berangkat di depan mereka dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian o  bagi mereka. 10:34 Dan awan TUHAN ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. p  10:35 Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa: "Bangkitlah, q  TUHAN, supaya musuh-Mu berserak r  dan orang-orang yang membenci Engkau melarikan diri dari hadapan-Mu. s " t  10:36 Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia: "Kembalilah, u  TUHAN, kepada umat Israel v  yang beribu-ribu laksa ini."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:9]  1  Full Life : KAMU DIINGAT.

Nas : Bil 10:9

Allah akan menolong umat-Nya dalam perang hanya jikalau Dia dipanggil dengan nafiri (bd. Kel 28:12,29; 39:7). Dengan kata lain, Allah menetapkan beberapa syarat bagi orang Israel untuk memperoleh bantuan-Nya. Allah mungkin tidak akan bergerak menolong kita jikalau kita tidak menghampiri-Nya di dalam doa, berseru memohon kasih karunia, perlindungan, dan kehadiran-Nya.

[10:29]  2  Full Life : IKUTLAH BERSAMA-SAMA DENGAN KAMI.

Nas : Bil 10:29

Musa mengundang saudara iparnya, seorang bukan Israel, untuk ikut bersama mereka dan menikmati hal-hal baik yang dijanjikan Allah kepada mereka. Pintu senantiasa terbuka bagi orang bukan Israel untuk bergabung dengan mereka, menjadikan Allah Israel Allah mereka, dan ikut menikmati janji-janji dan berkat-berkat Allah. Hobab tampaknya menolak ajakan tersebut (tetapi lih. Hak 1:16; 4:11); kemudian Rahab, Rut, dan banyak orang bukan Israel lainnya diterima dan diberkati oleh Tuhan dan umat-Nya.TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA