TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Tawarikh 26

  Boks Temuan
Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi
26:1 Tentang rombongan para penunggu v  pintu: dari orang Korah ialah Meselemya bin Kore dari keturunan Ebyasaf. 26:2 Meselemya mempunyai anak-anak, yakni Zakharia, w  anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, 26:3 Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elyoenai, anak yang ketujuh. 26:4 Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabad, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakhar, anak yang keempat, Netaneel, anak yang kelima, 26:5 Amiel, anak yang keenam, Isakhar, anak yang ketujuh dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. x  26:6 Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 26:7 Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed dan Elzabad serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakhya, orang-orang gagah perkasa. 26:8 Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, enam puluh dua orang jumlahnya dari Obed-Edom. 26:9 Dan Meselemya mempunyai delapan belas orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. 26:10 Hosa dari bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala--sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala y -- 26:11 Hilkia, anak yang kedua, Tebalya, anak yang ketiga dan Zakharia, anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada tiga belas orang. 26:12 Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani z  di rumah TUHAN, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. 26:13 Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, a  menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. 26:14 Undian untuk pintu timur b  jatuh pada Selemya; selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakharia, c  anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. 26:15 Bagi Obed-Edom d  ialah pintu selatan dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. 26:16 Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta Pintu Gerbang Syalekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. 26:17 Di sebelah timur ada enam orang setiap hari, di sebelah utara ada empat orang setiap hari, di sebelah selatan ada empat orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada dua orang; 26:18 pada Parbar di sebelah barat: empat orang di jalan raya dan dua orang pada Parbar. 26:19 Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari bani Korah dan dari bani Merari. e  26:20 Orang-orang Lewi, f  saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang g  kudus; 26:21 bani Ladan, yakni keturunan Gerson h  melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. 26:22 Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan i  rumah TUHAN. 26:23 Dari orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron dan orang Uziel j  26:24 adalah Sebuel k  bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. 26:25 Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabya, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabya, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikhri, anak Yoram, dan Selomit, l  anak Zikhri. 26:26 Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan m  oleh raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dan para panglima. 26:27 Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah TUHAN. 26:28 Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat n  itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner dan oleh Yoab, anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. 26:29 Dari orang Yizhar adalah Kenanya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. o  26:30 Dari orang Hebron adalah Hasabya p  beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, seribu tujuh ratus orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk TUHAN dan segala pekerjaan untuk raja. 26:31 Dari orang Hebron q  adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun keempat puluh r  zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata, bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer-Gilead. 26:32 Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada dua ribu tujuh ratus orang. Mereka itu diangkat raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja.


TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA