TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft AI  BaDeNo

1 Tawarikh 27

  Boks Temuan
Panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya
27:1 Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang. 27:2 Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam s  bin Zabdiel dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:3 Ia dari bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. 27:4 Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, t  orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah dua puluh empat ribu orang, adalah Miklot. 27:5 Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, u  anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:6 Benaya ini adalah seorang dari ketiga puluh pahlawan dan mengepalai ketiga puluh orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad, anaknya. 27:7 Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, v  saudara Yoab, kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:8 Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut w  orang Yizrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:9 Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira x  anak Ikesh orang Tekoa dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:10 Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, y  orang Peloni, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:11 Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkhai, z  orang Husa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:12 Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer, a  orang Anatot itu, dari bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:13 Yang kesepuluh untuk bulan yang kesepuluh ialah Maharai, b  orang Netofa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:14 Yang kesebelas untuk bulan yang kesebelas ialah Benaya, c  orang Piraton, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:15 Yang kedua belas untuk bulan yang kedua belas ialah Heldai, d  orang Netofa itu, keturunan Otniel, e  dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:16 Yang mengepalai suku-suku Israel: untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikhri sebagai pemimpin; untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maakha; 27:17 untuk suku Lewi ialah Hasabya f  bin Kemuel; untuk keturunan Harun ialah Zadok; g  27:18 untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud; untuk suku Isakhar ialah Omri bin Mikhael; 27:19 untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja; untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel; 27:20 untuk bani Efraim ialah Hosea bin Azazya; untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya; 27:21 untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakharia; untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner; 27:22 untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. 27:23 Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke bawah, h  sebab TUHAN telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang i  di langit. 27:24 Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu j  orang Israel tertimpa murka; dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah raja Daud. 27:25 Yang mengawasi persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. 27:26 Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. 27:27 Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Syifmi. 27:28 Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara k  di Daerah Bukit ialah Baal-Hanan, orang Gederi; yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. 27:29 Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron l  ialah Sitrai, orang Saron; yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. 27:30 Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismael; yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot. 27:31 Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. m  Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik raja Daud. 27:32 Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat; dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakhmoni membantu anak-anak raja. 27:33 Ahitofel n  adalah penasihat raja; Husai, o  orang Arki, adalah sahabat raja. 27:34 Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abyatar. p  Panglima raja ialah Yoab. q 


TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA