Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yakobus 3:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yak 3:2

Sebab kita semua bersalah h  dalam banyak hal; barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, i  ia adalah orang sempurna, j  yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. k 

BIS (1985) ©

SABDAweb Yak 3:2

Kita semua sering membuat kesalahan. Tetapi orang yang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya, ia orang yang sempurna, yang dapat menguasai seluruh dirinya.

AYT Draft

Kita semua bersalah dalam banyak hal. Jika ada orang yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang juga mampu mengendalikan seluruh tubuh.

TL (1954) ©

SABDAweb Yak 3:2

karena kita sekalian bersalah di dalam banyak perkara. Jikalau barang seorang tiada bersalah di dalam hal berkata-kata, ialah orang yang sempurna, yang juga boleh menahan segenap tubuhnya.

MILT (2008)

Sebab kita semua tersandung banyak hal. Jika seseorang tidak tersandung oleh perkataannya, dia ini manusia sempurna yang mampu mengendalikan bahkan seluruh tubuhnya.

WBTC Draft (2006) ©

SABDAweb Yak 3:2

Kita semua banyak membuat kesalahan, jadi jika ada orang yang tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah, ia orang yang sempurna, ia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya.

FAYH (1989) ©

SABDAweb Yak 3:2

(3-1)

ENDE (1969) ©

SABDAweb Yak 3:2

Sebab kita semua dapat terantuk dalam banjak hal. Tetapi kalau seorang tidak terantuk dalam perkataannja: dialah manusia jang sempurna, jang dapat mengekang seluruh dirinja.

Shellabear Draft (1912) ©

SABDAweb Yak 3:2

karena kita sekalian terantuk kaki dalam banyak perkara. Maka jikalau barang seorang tiada terantuk dalam hal berkata-kata, ialah orang yang sempurna, yang boleh menahani segenap tubuhnya pun.

Shellabear 2000 (2000)

Kita semua bersalah dalam banyak perkara. Jika seseorang tidak pernah bersalah dalam tutur katanya, maka ia adalah orang yang sempurna, yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya.

Melayu BABA (1913) ©

SABDAweb Yak 3:2

Kerna dalam banyak perkara kita smoa terantok. Jikalau ada orang t'ada terantok dalam dia punya perchakapan, dia-lah orang yang smpurna, yang boleh tahankan satu badan-nya.

Klinkert 1879 (1879) ©

SABDAweb Yak 3:2

Karena tergelintjoeh kita dalam banjak perkara. Maka kalau kiranja barang sa'orang tidak tergelintjoeh dalam perkataannja, ijalah sa'orang jang sampoerna adanja, lagi tjakap ija memerentahkan sagenap toeboehnja.

Klinkert 1863 (1863) ©

SABDAweb Yak 3:2

Karna dalem banjak perkara kita orang samowa bersalah. {Yak 1:26; Maz 34:14} Maka kaloe kiranja barang sa-orang tidak bersalah dalem perkataannja, maka dia sa-orang jang samporna adanja, dan sampe koewat akan memarentahken sagenep badannja.

Leydekker Draft (1733) ©

SABDAweb Yak 3:2

Karana samowa kamij bersontoh banjakh 2. DJikalaw barang sa`awrang tijada bersontoh pada kata 2, 'ijalah sa`awrang laki 2 semporna jang kawasa lagi 'akan meng`enakan kakang pada saganap tuboh.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku

TB ITL ©

SABDAweb Yak 3:2

Sebab
<1063>
kita semua
<537>
bersalah
<4417>
dalam banyak hal
<4183>
; barangsiapa
<1487> <5100>
tidak
<3756>
bersalah
<4417>
dalam
<1722>
perkataannya
<3056>
, ia
<3778>
adalah orang
<435>
sempurna
<5046>
, yang dapat
<1415>
juga
<2532>
mengendalikan
<5468>
seluruh
<3650>
tubuhnya
<4983>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yak 3:2

karena
<1063>
kita sekalian
<537>
bersalah
<4417>
di
<1722>
dalam banyak
<4183>
perkara. Jikalau
<1487>
barang
<5100>
seorang tiada
<3756>
bersalah
<4417>
di dalam hal berkata-kata, ialah
<3778>
orang
<435>
yang sempurna
<5046>
, yang juga boleh
<1415>
menahan
<5468>
segenap
<3650>
tubuhnya
<4983>
.
GREEK
polla
<4183>
A-APN
gar
<1063>
CONJ
ptaiomen
<4417> (5719)
V-PAI-1P
apantev
<537>
A-NPM
ei
<1487>
COND
tiv
<5100>
X-NSM
en
<1722>
PREP
logw
<3056>
N-DSM
ou
<3756>
PRT-N
ptaiei
<4417> (5719)
V-PAI-3S
outov
<3778>
D-NSM
teleiov
<5046>
A-NSM
anhr
<435>
N-NSM
dunatov
<1415>
A-NSM
calinagwghsai
<5468> (5658)
V-AAN
kai
<2532>
CONJ
olon
<3650>
A-ASN
to
<3588>
T-ASN
swma
<4983>
N-ASN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yak 3:2

2 Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal 1 ; barangsiapa tidak bersalah dalam 1  perkataannya, ia adalah orang sempurna 3 , yang dapat juga mengendalikan 4  seluruh tubuhnya.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.01 detik
dipersembahkan oleh YLSA