TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mikha 1:10-15

Konteks
1:10 Di Gat janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis! Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet-Le-Afra! 1:11 Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang f  dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Bet-Haezel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. 1:12 Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. g  Sebab malapetaka h  turun dari pada TUHAN sampai ke pintu gerbang Yerusalem. 1:13 Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakhis! i  Inilah permulaan dosa bagi puteri Sion, j  sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. 1:14 Sebab itu baiklah diberi hadiah k  perpisahan kepada Moresyet l -Gat. Rumah-rumah Akhzib m  akan menjadi tipu daya n  bagi raja-raja Israel. 1:15 Penakluk masih akan Kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya! o  Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. p 


TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA