Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kisah Para Rasul 25:22

TB ©

Kata Agripa kepada Festus: "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Jawab Festus: "Besok engkau akan mendengar dia."

AYT

Lalu, Agripa berkata kepada Festus, “Aku juga ingin mendengar sendiri orang itu.” “Besok,” Festus berkata, “Engkau akan mendengarnya.”

TL ©

Maka kata Agerippa kepada Pestus, "Aku sendiri pun suka hendak mendengar orang itu." Maka sembahnya, "Besok hari dapatlah Tuanku mendengar dia."

BIS ©

Lalu Agripa berkata kepada Festus, "Saya sendiri pun ingin mendengar orang itu." "Besok Tuan dapat mendengarnya," jawab Festus.

MILT

Dan Agripa berkata kepada Festus, "Aku sendiri pun ingin mendengarkan orang itu." Dan dia menjawab, "Besok engkau dapat mendengarkan dia."

Shellabear 2011

Kata Agripa kepada Festus, "Aku pun ingin mendengar sendiri orang itu." Festus menjawab, "Besok Tuan dapat mendengarkannya."

AVB

Agripa berkata, “Aku pun ingin mendengar orang itu.” Festus menjawab, “Esok dapatlah kamu mendengarnya.”


TB ITL ©

Kata Agripa
<67>
kepada
<4314>
Festus
<5347>
: "Aku ingin
<1014>
mendengar
<191>
orang
<444>
itu sendiri
<846>
." Jawab
<5346>
Festus: "Besok
<839>
engkau akan mendengar
<191>
dia
<846>
." [
<1161>

<2532>
]
TL ITL ©

Maka kata Agerippa
<67>
kepada
<4314>
Pestus
<5347>
, "Aku sendiri pun suka hendak
<1014>
mendengar
<191>
orang itu." Maka sembahnya
<444>
, "Besok
<839>
hari dapatlah
<5346>
Tuanku mendengar
<191>
dia
<846>
."
AYT ITL
Lalu
<1161>
, Agripa
<67>
berkata kepada
<4314>
Festus
<5347>
, "Aku juga
<2532>
ingin
<1014>
mendengar
<191>
sendiri
<846>
orang itu
<444>
." "Besok
<839>
," Festus berkata
<5346>
, "Engkau akan mendengarnya
<191>
." [
<846>
]
GREEK
agrippav
<67>
N-NSM
de
<1161>
CONJ
prov
<4314>
PREP
ton
<3588>
T-ASM
fhston
<5347>
N-ASM
eboulomhn
<1014> (5711)
V-INI-1S
kai
<2532>
CONJ
autov
<846>
P-NSM
tou
<3588>
T-GSM
anyrwpou
<444>
N-GSM
akousai
<191> (5658)
V-AAN
aurion
<839>
ADV
fhsin
<5346> (5748)
V-PXI-3S
akoush
<191> (5695)
V-FDI-2S
autou
<846>
P-GSM

TB+TSK (1974) ©

Kata Agripa kepada Festus: "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Jawab Festus: "Besok engkau akan mendengar dia."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=44&chapter=25&verse=22
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)