Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yohanes 18:6

TB ©

Ketika Ia berkata kepada mereka: "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.

AYT

Ketika Yesus berkata, “Akulah Yesus,” orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah.

TL ©

Apabila dikatakan oleh Yesus, "Akulah Dia," Maka undurlah mereka itu serta rebah ke tanah.

BIS ©

Waktu Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mereka semua mundur lalu jatuh ke tanah.

TSI

Saat Yesus berkata, “Akulah Dia,” tiba-tiba tanpa mereka sadari semua rombongan itu mundur dan jatuh ke tanah.

MILT

Lalu, pada saat Dia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mereka undur ke belakang dan jatuh ke tanah.

Shellabear 2011

Pada waktu Isa bersabda kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka semua lalu rebah.

AVB

Apabila Yesus berkata kepada mereka, “Akulah Dia,” mereka semua undur lalu rebah ke tanah.


TB ITL ©

Ketika
<5613>
Ia berkata
<2036>
kepada mereka
<846>
: "Akulah
<1473>

<1510>
Dia," mundurlah
<565>

<3694>
mereka
<4098>

<0>
dan
<2532>
jatuh
<0>

<4098>
ke tanah
<5476>
. [
<3767>

<1519>
]
TL ITL ©

Apabila
<5613>
dikatakan
<2036>
oleh
<3767>
Yesus
<2036>

<846>
, "Akulah
<1473>
Dia
<3694>
," Maka
<2532>
undurlah
<565>
mereka itu serta rebah
<5476>
ke
<1519>
tanah.
AYT ITL
Ketika
<5613>
Yesus berkata
<2036>
, "Akulah
<1473>

<1510>
Yesus," orang-orang itu mundur
<565>

<1519>

<3694>
dan
<2532>
jatuh
<4098>
ke tanah
<5476>
. [
<3767>

<846>
]
GREEK
wv
<5613>
ADV
oun
<3767>
CONJ
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
autoiv
<846>
P-DPM
egw
<1473>
P-1NS
eimi
<1510> (5748)
V-PXI-1S
aphlyon
<565> (5627)
V-2AAI-3P
eiv
<1519>
PREP
ta
<3588>
T-APN
opisw
<3694>
ADV
kai
<2532>
CONJ
epesan
<4098> (5627)
V-2AAI-3P
camai
<5476>
ADV

TB+TSK (1974) ©

Ketika Ia berkata kepada mereka: "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=43&chapter=18&verse=6
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)