Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yohanes 15:12

TB ©

Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.

AYT

Inilah perintah-Ku: Kamu harus saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu.

TL ©

Inilah hukum-Ku, yaitu hendaklah kamu berkasih-kasih sama sendiri sama seperti Aku sudah mengasihi kamu.

BIS ©

Inilah perintah-Ku: Kasihilah satu sama lain, sama seperti Aku mengasihi kalian.

TSI

Inilah perintah yang Ku-berikan kepadamu: Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sama seperti Aku mengasihi kamu.

MILT

"Inilah perintah-Ku, supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain, sama seperti Aku telah mengasihi kamu.

Shellabear 2011

Inilah perintah-Ku, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti Aku sudah mengasihi kamu.

AVB

Inilah perintah-Ku: Kasihilah sesama sendiri, seperti Aku mengasihimu.


TB ITL ©

Inilah
<3778>
perintah-Ku
<1785>
, yaitu supaya
<2443>
kamu
<25>

<0>
saling
<240>
mengasihi
<0>

<25>
, seperti
<2531>
Aku telah mengasihi
<25>
kamu
<5209>
. [
<1510>

<1699>
]
TL ITL ©

Inilah
<3778>
hukum-Ku
<1699>
, yaitu hendaklah kamu berkasih-kasih
<25>
sama sendiri sama
<240>
seperti
<2531>
Aku sudah mengasihi
<25>
kamu
<5209>
.
AYT ITL
Inilah
<3778>

<1510>
perintah-Ku
<1785>
: Kamu harus saling
<240>
mengasihi
<25>
, sama seperti
<2531>
Aku telah mengasihi
<25>
kamu
<5209>
. [
<1699>

<2443>
]
GREEK
auth
<3778>
D-NSF
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
h
<3588>
T-NSF
entolh
<1785>
N-NSF
h
<3588>
T-NSF
emh
<1699>
S-1NSF
ina
<2443>
CONJ
agapate
<25> (5725)
V-PAS-2P
allhlouv
<240>
C-APM
kaywv
<2531>
ADV
hgaphsa
<25> (5656)
V-AAI-1S
umav
<5209>
P-2AP

TB+TSK (1974) ©

Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=43&chapter=15&verse=12
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)