Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yehezkiel 47:16

TB ©

Berota, Sibraim, yang terletak di antara daerah kota Damsyik dan daerah kota Hamat, terus ke Hazar-Enon yang di daerah kota Hauran.

AYT

Hamat, Berota, Sibraim, yang terletak di perbatasan antara Damsyik dan Hamat; Hazar-Enon, yang ada di perbatasan Hauran.

TL ©

Hamat, Berota, Siberayim, yang duduknya di antara perhinggaan Damsyik dengan perhinggaan Hamat, dan Hazer dan Hatikhon, yang duduknya berdompak dengan perhinggaan Hawran.

BIS ©

ke Berota dan Sibraim (kota-kota itu terletak di antara kota Damsyik dan kota Hamat), kemudian ke kota Hazar-Enan, di perbatasan kota Hauran.

MILT

Hamat, Berota dan Sibraim, yang terletak di antara perbatasan Damshik dan perbatasan Hamat; yaitu Hazar-Hattikon, yang ada di dekat perbatasan Hauran.

Shellabear 2011

Hamat, Berota, Sibraim, yang terletak di antara daerah Damsyik dengan daerah Hamat, terus ke Hazar Hatekhon di daerah Hauran.

AVB

Hamat, Berota, Sibraim, yang terletak di antara daerah Damsyik dengan daerah Hamat, terus ke Hazar Hatekhon di daerah Hauran.


TB ITL ©

Berota
<01268>
, Sibraim
<05453>
, yang
<0834>
terletak di antara
<0996>
daerah
<01366>
kota Damsyik
<01834>
dan
<0996>
daerah
<01366>
kota Hamat
<02574>
, terus ke Hazar-Enon
<02694>
yang
<0834>
di
<0413>
daerah
<01366>
kota Hauran
<02362>
. [
<02574>
]
TL ITL ©

Hamat
<02574>
, Berota
<01268>
, Siberayim
<05453>
, yang duduknya
<0834>
di antara
<0996>
perhinggaan
<01366>
Damsyik
<01834>
dengan
<0996>
perhinggaan
<01366>
Hamat
<02574>
, dan Hazer dan Hatikhon
<02694>
, yang duduknya
<0834>
berdompak dengan perhinggaan
<01366>
Hawran
<02362>
.
AYT ITL
Hamat
<02574>
, Berota
<01268>
, Sibraim
<05453>
, yang
<0834>
terletak di perbatasan
<01366>
antara
<0996>
Damsyik
<01834>
dan Hamat
<02574>
; Hazar-Enon
<02694>
, yang
<0834>
ada di
<0413>
perbatasan
<01366>
Hauran
<02362>
. [
<0996>

<01366>

<00>
]
HEBREW
Nrwx
<02362>
lwbg
<01366>
la
<0413>
rsa
<0834>
Nwkyth
<02694>
rux
<0>
tmx
<02574>
lwbg
<01366>
Nybw
<0996>
qvmd
<01834>
lwbg
<01366>
Nyb
<0996>
rsa
<0834>
Myrbo
<05453>
htwrb
<01268>
tmx (47:16)
<02574>

TB+TSK (1974) ©

Berota, Sibraim, yang terletak di antara daerah kota Damsyik dan daerah kota Hamat, terus ke Hazar-Enon yang di daerah kota Hauran.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=26&chapter=47&verse=16
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)