Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Tawarikh 1:27

TB ©

Abram, itulah Abraham.

AYT

dan Abram, yaitu Abraham.

TL ©

Abram, yaitu Ibrahim.

BIS ©

(1:24)

MILT

Abram, yaitu Abraham;

Shellabear 2011

dan Abram, yaitu Ibrahim.

AVB

dan Abram, iaitu Abraham.


TB ITL ©

Abram
<087>
, itulah
<01931>
Abraham
<085>
.
TL ITL ©

Abram
<087>
, yaitu
<01931>
Ibrahim
<085>
.
AYT ITL
dan Abram
<087>
, yaitu
<01931>
Abraham
<085>
. [
<00>
]
AVB ITL
dan Abram
<087>
, iaitu
<01931>
Abraham
<085>
. [
<00>
]
HEBREW
o
Mhrba
<085>
awh
<01931>
Mrba (1:27)
<087>

TB+TSK (1974) ©

Abram, itulah Abraham.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=13&chapter=1&verse=27
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)