Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 61 - 79 dari 79 ayat untuk kaum yang besar AND book:[1 TO 39] AND book:13 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.002 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.09)1Taw 29:9

Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati u  mereka memberikan persembahan sukarela kepada TUHAN; juga raja Daud sangat bersukacita.

(0.09)1Taw 21:8

Lalu berkatalah Daud kepada Allah: "Aku telah sangat berdosa 1  karena melakukan hal ini; maka sekarang, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh."

(0.09)1Taw 29:2

Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas j  untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam k  dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak l  pualam.

(0.09)1Taw 16:5

Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakharia; lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed-Edom dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap

(0.09)1Taw 11:13

Ia ada bersama-sama Daud di Pas-Damim, ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana; ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin,

(0.09)1Taw 28:20

Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, e  dan lakukanlah itu; janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab TUHAN Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan f  engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. g 

(0.08)1Taw 27:18

untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud; untuk suku Isakhar ialah Omri bin Mikhael;

(0.08)1Taw 27:19

untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja; untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel;

(0.08)1Taw 27:20

untuk bani Efraim ialah Hosea bin Azazya; untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya;

(0.07)1Taw 9:11

Azarya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah,

(0.07)1Taw 9:20

Pinehas k  bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. TUHAN kiranya menyertai dia.

(0.07)1Taw 13:1

Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dan dengan semua pemuka.

(0.07)1Taw 27:22

untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel.

(0.07)1Taw 11:2

Telah lama, ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan n  orang Israel. Dan TUHAN, Allahmu, telah berfirman kepadamu: Engkaulah yang harus menggembalakan o  umat-Ku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja p  atas umat-Ku Israel."

(0.07)1Taw 17:7

Oleh sebab itu, beginilah kaukatakan kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja g  atas umat-Ku Israel.

(0.07)1Taw 23:12

Anak-anak Kehat o  ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel, empat orang.

(0.07)1Taw 16:8

Bersyukurlah i  kepada TUHAN, panggillah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa! j 

(0.07)1Taw 15:25

Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan seribu pergi untuk mengangkut tabut x  perjanjian TUHAN itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita.

(0.07)1Taw 24:1

Inilah rombongan-rombongan p  anak-anak Harun 1 . q  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. r 
TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA