Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 29 ayat untuk hebrew:wmew [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 17:15

di samping dia panglima Yohanan dengan dua ratus delapan puluh ribu orang;

(1.00)Ezr 8:5

dari bani Zatu: Sekhanya bin Yahaziel, dan bersama-sama dia tiga ratus orang laki-laki;

(1.00)Ezr 8:6

dan dari bani Adin: j  Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia lima puluh orang laki-laki;

(1.00)Ezr 8:7

dari bani Elam: Yesaya bin Atalya, dan bersama-sama dia tujuh puluh orang laki-laki;

(1.00)Ezr 8:8

dan dari bani Sefaca: Zebaja bin Mikhael, dan bersama-sama dia delapan puluh orang laki-laki;

(1.00)Ezr 8:10

dan dari bani Bani: Selomit bin Yosifya, dan bersama-sama dia seratus enam puluh orang laki-laki;

(1.00)Ezr 8:14

dan dari bani Bigwai: Utai dan Zabud dan bersama-sama dia tujuh puluh orang laki-laki.

(1.00)Ayb 20:11

Tulang-tulangnya k  boleh penuh tenaga l  orang muda, tetapi tenaga itupun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. m 

(0.86)1Taw 12:27

ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun dan bersama-sama dia ada tiga ribu tujuh ratus orang;

(0.86)2Taw 17:16

dan di samping dia Amasia bin Zikhri, yang dengan sukarela telah menyerahkan q  dirinya kepada TUHAN, dengan dua ratus ribu pahlawan yang gagah perkasa.

(0.86)2Taw 17:17

Dan dari Benyamin r  ialah Elyada, seorang pahlawan yang gagah perkasa, dengan dua ratus ribu orang yang bersenjatakan busur dan perisai.

(0.86)2Taw 17:18

Di samping dia Yozabad, dengan seratus delapan puluh ribu orang yang bersenjata untuk berperang.

(0.86)2Taw 26:17

Tetapi imam Azarya u  mengikutinya dari belakang bersama-sama delapan puluh imam TUHAN, orang-orang yang tegas;

(0.86)Ezr 8:3

bin Sekhanya; g  dari bani Paros: h  Zakharia, dan bersama-sama dia seratus lima puluh orang laki-laki tercatat di dalam silsilah;

(0.86)Ezr 8:4

dari bani Pahat-Moab: i  Elyoenai bin Zerahya, dan bersama-sama dia dua ratus orang laki-laki;

(0.86)Ezr 8:9

dan dari bani Yoab: Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia dua ratus delapan belas orang laki-laki;

(0.86)Ezr 8:11

dan dari bani Bebai: Zakharia bin Bebai, dan bersama-sama dia dua puluh delapan orang laki-laki;

(0.86)Ezr 8:12

dan dari bani Azgad: Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia seratus sepuluh orang laki-laki;

(0.71)Hak 19:10

Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam; ia berkemas, lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus v --itulah Yerusalem--;bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga.

(0.71)2Taw 13:17

Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh lima ratus ribu orang pilihan.
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA