Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 14 dari 14 ayat untuk hebrew:hyvem [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Neh 10:25

Rehum, Hasabna, Maaseya,

(0.87)Ezr 10:21

dari bani Harim: b  Maaseya, Elia, Semaya, Yehiel dan Uzia;

(0.87)Ezr 10:22

dan dari bani Pasyhur: c  Elyoenai, Maaseya, Ismael, Netaneel, Yozabad dan Elasa.

(0.87)Ams 31:31

Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji m  dia di pintu-pintu gerbang!

(0.75)Ezr 10:30

Dari bani Pahat-Moab: Adna dan Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezaleel, Binui dan Manasye.

(0.75)Neh 12:41

dan para imam, yakni: Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mikha, Elyoenai, Zakharia, Hananya dengan memegang nafiri,

(0.63)Ezr 10:18

Di antara kaum imam yang memperisteri perempuan w  asing terdapat: dari bani Yesua x  bin Yozadak, dengan saudara-saudaranya: Maaseya, Eliezer, Yarib dan Gedalya.

(0.63)Neh 3:23

Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azarya bin Maaseya bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya.

(0.63)Neh 11:7

Dan inilah bani Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itiel bin Yesaya.

(0.50)Neh 8:7

(8-8) Juga Yesua, Bani, Serebya, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azarya, Yozabad, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, o  mengajarkan p  Taurat itu kepada orang-orang 1  itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya.

(0.50)Yer 21:1

Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, ketika raja Zedekia 1  s  mengutus Pasyhur t  bin Malkia dan imam Zefanya u  bin Maaseya kepadanya dengan pesan:

(0.50)Yer 29:21

Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu q  kepadamu demi nama-Ku: Sesungguhnya Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri,

(0.50)Yer 29:25

"Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada imam Zefanya v  bin Maaseya dan kepada segala imam, bunyinya:

(0.50)Yer 37:3

Pada suatu kali raja Zedekia menyuruh x  Yukhal y  bin Selemya dan imam Zefanya z  bin Maaseya kepada Yeremia untuk meminta: "Berdoalah a  hendaknya untuk kami 1  kepada TUHAN, Allah kita!"
TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA