Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 5 dari 5 untuk hebrew:rzeylaw (0.000 seconds)
(1.00)1Taw 23:15

Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer.

(0.75)Ezr 10:23

Dari orang-orang Lewi: Yozabad, Simei, Kelaya (yakni Kelita), Petahya, Yuda dan Eliezer.

(0.62)1Taw 7:8

Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher.

(0.62)1Taw 15:24

dan Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakharia, Benaya dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah, sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu.

(0.62)Ezr 10:18

Di antara kaum imam yang memperisteri perempuan asing terdapat: dari bani Yesua bin Yozadak, dengan saudara-saudaranya: Maaseya, Eliezer, Yarib dan Gedalya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=hebrew:rzeylaw&page=1
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)