Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 25 ayat untuk disampaikan AND book:28 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.11)Hos 1:1

Firman TUHAN yang datang a  kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, b  Yotam, c  Ahas d  dan Hizkia, e  raja-raja Yehuda, f  dan pada zaman Yerobeam g  bin Yoas, raja Israel. h 

(0.11)Hos 1:2

Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea: "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal 1  i  dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal j  hebat dengan membelakangi TUHAN."

(0.43)Hos 2:3

(2-2) supaya jangan Aku menanggalkan e  pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, f  membuat dia seperti padang gurun, g  dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan.

(0.11)Hos 2:7

(2-6) Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka; m  dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata: Aku akan pulang kembali kepada suamiku n  yang pertama, o  sebab waktu itu aku lebih berbahagia p  dari pada sekarang.

(0.11)Hos 2:19

(2-18) Aku akan menjadikan y  engkau isteri-Ku untuk selama-lamanya dan Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam keadilan dan kebenaran, z  dalam kasih setia dan kasih sayang. a 

(0.11)Hos 4:10

Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, s  mereka akan bersundal, t  tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan u  TUHAN untuk berpegang kepada sundal. v 

(0.11)Hos 4:15

Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah! Janganlah pergi ke Gilgal, l  dan janganlah naik ke Bet-Awen, m  dan janganlah bersumpah: "Demi TUHAN yang hidup 1 ! n "

(0.11)Hos 5:8

Tiuplah sangkakala m  di Gibea, n  dan nafiri di Rama. o  Berteriaklah di Bet-Awen, p  gemetarlah, hai Benyamin!

(0.11)Hos 5:9

Efraim akan menjadi tandus, q  pada hari penghukuman; r  mengenai suku-suku Israel Aku memberitahu apa yang pasti. s 

(0.99)Hos 5:15

Aku akan pergi pulang ke tempat-Ku 1 , g  sampai mereka mengaku bersalah h  dan mencari wajah-Ku. i  Dalam kesesakannya j  mereka akan merindukan Aku: k 

(0.11)Hos 6:5

Sebab itu Aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulut-Ku, w  dan hukum-Ku keluar seperti terang. x 

(0.44)Hos 7:4

Sekaliannya mereka orang-orang berzinah, t  bagaikan dapur perapian yang menyala terus, ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi.

(0.11)Hos 7:5

Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur u  yang menghangatkan; ia bersekutu dengan para pencemooh. v 

(1.00)Hos 8:5

Aku menolak anak lembumu, hai Samaria; d  murka-Ku menyala terhadap mereka! Sampai berapa lama tidak dapat disucikan, e 

(0.44)Hos 9:7

Sudah datang hari-hari penghukuman, v  sudah datang hari-hari pembalasan, w  Israel akan mengalaminya, x  "Nabi adalah seorang pandir 1 , y  orang yang penuh roh adalah orang gila! z ", oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan:

(0.11)Hos 9:16

Efraim y  telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. z  Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, Aku akan mematikan a  buah kandungannya yang berharga.

(0.11)Hos 10:1

Israel adalah pohon anggur e  yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya 1 , makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. f  Makin baik g  tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu h  berhala.

(1.00)Hos 10:12

Menaburlah j  bagimu sesuai dengan keadilan, k  menuailah menurut kasih setia! Bukalah bagimu tanah baru 1 , l  sebab sudah waktunya untuk mencari m  TUHAN, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. n 

(0.11)Hos 11:6

Pedang k  akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang l  pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka.

(0.11)Hos 11:9

Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku t  yang bernyala-nyala 1  itu, tidak akan membinasakan u  Efraim kembali. Sebab Aku ini Allah dan bukan manusia, v  Yang Kudus w  di tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk menghanguskan.
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA