Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 27 ayat untuk awam [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 9:2

Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota b  mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi dan para budak c  di bait Allah.

(0.67)Ezr 8:15

Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa l  dan di sana kami berkemah tiga hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari bani Lewi. m 

(0.33)Im 22:12

Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus.

(0.28)Im 22:10

Setiap orang awam janganlah memakan n  persembahan kudus; demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan.

(0.28)Bil 3:10

Tetapi Harun h  dan anak-anaknya haruslah kautugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, i  sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. j "

(0.27)Kel 30:33

Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan d  dari antara bangsanya."

(0.27)Bil 18:4

Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai Kemah Pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu; tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. m 

(0.27)2Taw 35:5

Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu.

(0.27)Neh 11:20

Selebihnya dari orang-orang Israel awam dan dari para imam dan orang-orang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya.

(0.25)Kel 29:33

Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan, tetapi orang awam janganlah memakannya, o  sebab persembahan kudus semuanya itu.

(0.25)Bil 1:51

Apabila berangkat, e  Kemah Suci f  harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, Kemah Suci harus dipasang g  oleh mereka; sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. h 

(0.25)Ul 18:3

Inilah hak imam j  terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu k  maupun domba: kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. l 

(0.25)2Taw 35:13

Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan, i  sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam.

(0.22)Ezr 7:13

olehku telah dikeluarkan perintah, bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau.

(0.21)Im 22:13

Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya; tetapi setiap orang awam janganlah memakannya.

(0.21)Bil 3:38

Yang berkemah di depan Kemah Suci di sebelah timur, o  di depan Kemah Pertemuan, p  ialah Musa, dan Harun serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus q  bagi orang Israel; tetapi orang awam yang mendekat, haruslah dihukum mati. r 

(0.21)Bil 16:40

Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan b  di hadapan TUHAN, c  dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya d --seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya dengan perantaraan Musa.

(0.21)2Taw 35:12

Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada TUHAN sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu.

(0.21)Neh 11:3

Inilah kepala-kepala propinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya, di kotanya n  sendiri.

(0.18)Bil 18:7

tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, q  dan kamu harus mengerjakannya; sebagai suatu jabatan pemberian r  Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu; tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. s "
TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA