Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 17 dari 17 ayat untuk Yeroham [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 8:27

Yaaresya, Elia dan Zikhri ialah anak-anak Yeroham.

(0.97)1Taw 12:7

Yoela, Zebaja, anak-anak Yeroham, dari Gedor. t 

(0.91)1Taw 6:34

bin Elkana i  bin Yeroham bin Eliel bin Toah

(0.80)1Taw 6:27

dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. b 

(0.78)1Taw 27:22

untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel.

(0.71)1Taw 9:8

Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikhri dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia

(0.65)1Taw 9:12

lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyhur e  bin Malkia, dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer,

(0.55)Neh 11:12

dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu: delapan ratus dua puluh dua orang. Pula Adaya bin Yeroham bin Pelalya bin Amzi bin Zakharia bin Pasyhur bin Malkia

(0.53)1Sam 1:1

Ada seorang laki-laki dari Ramataim a -Zofim, b  dari pegunungan c  Efraim, d  namanya Elkana e  bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim.

(0.47)2Taw 23:1

Tetapi dalam tahun ketujuh Yoyada 1  memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan seratus, yakni: Azarya bin Yeroham, Ismael bin Yohanan, Azarya bin Obed. Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zikhri.

(0.07)1Taw 8:26

Samserai, Seharya, Atalya,

(0.04)1Taw 9:10

Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakhin,

(0.03)1Taw 9:7

Dari bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawya bin Hasenua,

(0.03)1Taw 6:33

Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka: dari bani Kehat ialah Heman, g  penyanyi itu, anak Yoel h  bin Samuel

(0.03)1Taw 12:3

Abiezer, kepala, dan Yoas, anak-anak Semaa orang Gibea; Yeziel dan Pelet, anak-anak Azmawet, Berakha dan Yehu, orang Anatot;

(0.03)Neh 11:10

Dari para imam: Yedaya bin Yoyarib, Yakhin,

(0.02)1Taw 27:16

Yang mengepalai suku-suku Israel: untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikhri sebagai pemimpin; untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maakha;
TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA