Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 10 dari 10 untuk Obaja AND book:13 (0.001 seconds)
(1.00)1Taw 12:9

Ezer, kepala, Obaja, orang kedua; Eliab, orang ketiga;

(0.91)1Taw 7:3

Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala.

(0.89)1Taw 9:16

serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun dan Berekhya bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa.

(0.89)1Taw 3:21

Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya; anak orang ini ialah Refaya; anak orang ini ialah Arnan; anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekhanya.

(0.87)1Taw 8:38

Azel mempunyai enam orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel.

(0.87)1Taw 9:44

Azel mempunyai enam orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.

(0.41)1Taw 27:19

untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja; untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel;

(0.08)1Taw 9:15

lalu Bakbakar, Heresh, Galal dan Matanya bin Mikha bin Zikhri bin Asaf,

(0.07)1Taw 9:14

Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabya, dari keturunan Merari;

(0.07)1Taw 27:16

Yang mengepalai suku-suku Israel: untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikhri sebagai pemimpin; untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maakha;


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=Obaja AND book:13&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)