Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 21 - 40 dari 194 untuk Manasye (0.001 seconds)
(0.31)Ezr 10:33

Dari bani Hasum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manasye dan Simei.

(0.30)Kej 48:14

Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye--jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung.

(0.30)1Taw 27:20

untuk bani Efraim ialah Hosea bin Azazya; untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya;

(0.30)Bil 1:10

dari keturunan Yusuf: Elisama bin Amihud dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye;

(0.30)Bil 1:35

Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada tiga puluh dua ribu dua ratus orang.

(0.30)Bil 34:23

dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku bani Manasye seorang pemimpin Haniel bin Efod;

(0.30)2Raj 21:20

Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya.

(0.30)Kej 48:20

Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya: "Dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati, demikian: Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim dari pada Manasye.

(0.29)Bil 26:29

Bani Manasye ialah: dari Makhir kaum orang Makhir; dan Makhir beranakkan Gilead; dari Gilead kaum orang Gilead.

(0.29)Yos 22:21

Lalu jawab bani Ruben, bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel:

(0.29)Yos 1:12

Kepada orang Ruben, kepada orang Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua, demikian:

(0.29)1Taw 9:3

Di Yerusalem tinggal orang-orang dari bani Yehuda, dari bani Benyamin, dari bani Efraim dan Manasye:

(0.29)2Taw 30:11

Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye dan Zebulon merendahkan diri, dan datang ke Yerusalem.

(0.29)Ezr 10:30

Dari bani Pahat-Moab: Adna dan Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezaleel, Binui dan Manasye.

(0.28)Bil 27:1

Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf--nama anak-anaknya itu adalah: Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza--

(0.28)Bil 32:40

Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makhir bin Manasye dan diamlah ia di sana.

(0.28)Yeh 48:5

Berbatasan dengan wilayah Manasye, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Efraim.

(0.28)Yos 21:25

Dan dari suku Manasye yang setengah itu: Taanakh dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya: dua kota.

(0.28)1Taw 27:21

untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakharia; untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner;

(0.27)Yos 17:9

Kemudian batas itu turun ke sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manasye. Selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=Manasye&page=2
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)