TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 49:29--50:14

Konteks
Yakub meninggal dan dikuburkan
49:29 Kemudian berpesanlah y  Yakub kepada mereka: "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, z  kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku a  dalam gua yang di ladang Efron, orang Het b  itu, 49:30 dalam gua yang di ladang Makhpela c  di sebelah timur Mamre d  di tanah Kanaan, ladang e  yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan f  milik. 49:31 Di situlah dikuburkan Abraham g  beserta Sara, h  isterinya; di situlah dikuburkan Ishak beserta Ribka, i  isterinya, 49:32 dan di situlah juga kukuburkan Lea; j  ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. k " 49:33 Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. l  50:1 Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium m  dia 1 . 50:2 Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat n  ayahnya; maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. 50:3 Hal itu memerlukan empat puluh hari o  lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia tujuh puluh hari lamanya. 50:4 Setelah lewat hari-hari penangisan p  itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana q  Firaun: "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, r  katakanlah kepada Firaun, 50:5 bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, s  katanya: Tidak lama lagi aku akan mati; t  dalam kuburku yang telah kugali u  di tanah Kanaan, v  di situlah kaukuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku; w  kemudian aku akan kembali." 50:6 Lalu berkatalah Firaun: "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." 50:7 Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai x  Firaun, para tua-tua dari istananya, y  dan semua tua-tua dari tanah Mesir, 50:8 serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya; z  hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosyen. a  50:9 Baik kereta b  maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. 50:10 Setelah mereka sampai ke Goren-Haatad, c  yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh; d  dan Yusuf mengadakan perkabungan e  tujuh hari f  lamanya karena ayahnya g  itu. 50:11 Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, h  melihat perkabungan di Goren-Haatad itu, berkatalah mereka: "Inilah perkabungan i  orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel-Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. 50:12 Anak-anak Yakub melakukan kepadanya, seperti yang dipesankannya kepada mereka. j  50:13 Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makhpela k  yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het l  itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang m  yang di sebelah timur Mamre. n  50:14 Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya o  itu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[50:1]  1 Full Life : MENANGISI ... DIA.

Nas : Kej 50:1

Tanggapan Yusuf atas kematian ayahnya merupakan teladan bagi semua orang percaya yang mengalami musibah ditinggal oleh seorang anggota keluarga.

  1. 1) Dukacita yang sungguh-sungguh. Yusuf menangis dan memasuki masa berkabung yang cukup lama, selama tujuh puluh hari dan kemudian beberapa minggu lagi ketika ia menguburkan Yakub di Kanaan (ayat Kej 50:1-4,7-14). Sangatlah wajar dan tidak salah untuk berdukacita selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan atas kematian seseorang yang dekat dengan kita.
  2. 2) Persiapan yang cermat untuk penguburan (ayat Kej 50:2). Yusuf ingin menghormati ayahnya dengan cara yang benar dan layak.
  3. 3) Menggenapi permintaan-permintaan terakhir. Yusuf menghormati janji-janji yang telah dibuat kepada ayahnya (ayat Kej 50:5,12-13). Janji-janji yang dibuat dalam iman yang berlandaskan kehendak Allah harus dilaksanakan setelah orang yang dikasihi itu meninggal dunia.
  4. 4) Kesaksian yang setia. Yusuf menyatakan imannya dalam janji-janji Allah dengan membawa ayahnya kembali ke tanah Kanaan yang dijanjikan dan menguburnya di kuburan Abraham, Ishak, dan yang lainnya (bd. 1Tes 4:13,18;

    lihat cat. --> Fili 1:21).

    [atau ref. Fili 1:21]TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA