TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yunus 3:6-10

3:6 <0665> rpah <05921> le <03427> bsyw <08242> qv <03680> okyw <05921> wylem <0155> wtrda <05674> rbeyw <03678> waokm <06965> Mqyw <05210> hwnyn <04428> Klm <0413> la <01697> rbdh <05060> egyw(3:6)

3:6 kai <2532> hggisen <1448> o <3588> logov <3056> prov <4314> ton <3588> basilea <935> thv <3588> nineuh kai <2532> exanesth apo <575> tou <3588> yronou <2362> autou <846> kai <2532> perieilato <4014> thn <3588> stolhn <4749> autou <846> af <575> eautou <1438> kai <2532> periebaleto <4016> sakkon <4526> kai <2532> ekayisen <2523> epi <1909> spodou <4700>

3:7 <08354> wtsy <0408> la <04325> Mymw <07462> wery <0408> la <03972> hmwam <02938> wmejy <0408> la <06629> Nauhw <01241> rqbh <0929> hmhbhw <0120> Mdah <0559> rmal <01419> wyldgw <04428> Klmh <02940> Mejm <05210> hwnynb <0559> rmayw <02199> qezyw(3:7)

3:7 kai <2532> ekhrucyh <2784> kai <2532> erreyh en <1722> th <3588> nineuh para <3844> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> para <3844> twn <3588> megistanwn autou <846> legwn <3004> oi <3588> anyrwpoi <444> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> kai <2532> oi <3588> boev <1016> kai <2532> ta <3588> probata <4263> mh <3165> geusasywsan mhden <3367> mhde <3366> nemesywsan mhde <3366> udwr <5204> pietwsan <4095>

3:8 <03709> Mhypkb <0834> rsa <02555> omxh <04480> Nmw <07451> herh <01870> wkrdm <0376> sya <07725> wbsyw <02394> hqzxb <0430> Myhla <0413> la <07121> warqyw <0929> hmhbhw <0120> Mdah <08242> Myqv <03680> woktyw(3:8)

3:8 kai <2532> periebalonto <4016> sakkouv <4526> oi <3588> anyrwpoi <444> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> kai <2532> anebohsan <310> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> ektenwv <1619> kai <2532> apestreqan <654> ekastov <1538> apo <575> thv <3588> odou <3598> autou <846> thv <3588> ponhrav <4190> kai <2532> apo <575> thv <3588> adikiav <93> thv <3588> en <1722> cersin <5495> autwn <846> legontev <3004>

3:9 <06> dban <03808> alw <0639> wpa <02740> Nwrxm <07725> bsw <0430> Myhlah <05162> Mxnw <07725> bwsy <03045> edwy <04310> ym(3:9)

3:9 tiv <5100> oiden ei <1487> metanohsei <3340> o <3588> yeov <2316> kai <2532> apostreqei <654> ex <1537> orghv <3709> yumou <2372> autou <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apolwmeya

3:10 <06213> hve <03808> alw <01992> Mhl <06213> twvel <01696> rbd <0834> rsa <07451> herh <05921> le <0430> Myhlah <05162> Mxnyw <07451> herh <01870> Mkrdm <07725> wbs <03588> yk <04639> Mhyvem <0853> ta <0430> Myhlah <07200> aryw(3:10)

3:10 kai <2532> eiden <3708> o <3588> yeov <2316> ta <3588> erga <2041> autwn <846> oti <3754> apestreqan <654> apo <575> twn <3588> odwn <3598> autwn <846> twn <3588> ponhrwn <4190> kai <2532> metenohsen <3340> o <3588> yeov <2316> epi <1909> th <3588> kakia <2549> h <3739> elalhsen <2980> tou <3588> poihsai <4160> autoiv <846> kai <2532> ouk <3364> epoihsen <4160>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA