TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yosua 9:1-27

9:1 <02983> yowbyhw <02340> ywxh <06522> yzrph <03669> ynenkh <0567> yrmahw <02850> ytxh <03844> Nwnblh <04136> lwm <0413> la <01419> lwdgh <03220> Myh <02348> Pwx <03605> lkbw <08219> hlpsbw <02022> rhb <03383> Ndryh <05676> rbeb <0834> rsa <04428> Myklmh <03605> lk <08085> emsk <01961> yhyw(9:1)

9:1 wv <3739> d <1161> hkousan <191> oi <3588> basileiv <935> twn <3588> amorraiwn oi <3588> en <1722> tw <3588> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> oi <3588> en <1722> th <3588> oreinh kai <2532> oi <3588> en <1722> th <3588> pedinh kai <2532> oi <3588> en <1722> pash <3956> th <3588> paralia <3882> thv <3588> yalasshv <2281> thv <3588> megalhv <3173> kai <2532> oi <3588> prov <4314> tw <3588> antilibanw kai <2532> oi <3588> cettaioi kai <2532> oi <3588> cananaioi kai <2532> oi <3588> ferezaioi kai <2532> oi <3588> euaioi kai <2532> oi <3588> amorraioi kai <2532> oi <3588> gergesaioi kai <2532> oi <3588> iebousaioi

9:2 P <0259> dxa <06310> hp <03478> larvy <05973> Mew <03091> eswhy <05973> Me <03898> Mxlhl <03162> wdxy <06908> wubqtyw(9:2)

9:2 sunhlyosan <4905> epi <1909> to <3588> auto <846> ekpolemhsai ihsoun <2424> kai <2532> israhl <2474> ama <260> pantev <3956>

9:3 <05857> yelw <03405> wxyryl <03091> eswhy <06213> hve <0834> rsa <0853> ta <08085> wems <01391> Nwebg <03427> ybsyw(9:3)

9:3 kai <2532> oi <3588> katoikountev gabawn hkousan <191> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> kuriov <2962> th <3588> iericw <2410> kai <2532> th <3588> gai

9:4 <06887> Myrrumw <01234> Myeqbmw <01087> Mylb <03196> Nyy <04997> twdanw <02543> Mhyrwmxl <01087> Mylb <08242> Myqv <03947> wxqyw <06737> wryjuyw <01980> wklyw <06195> hmreb <01992> hmh <01571> Mg <06213> wveyw(9:4)

9:4 kai <2532> epoihsan <4160> kai <2532> ge <1065> autoi <846> meta <3326> panourgiav <3834> kai <2532> elyontev <2064> epesitisanto kai <2532> htoimasanto <2090> kai <2532> labontev <2983> sakkouv <4526> palaiouv <3820> epi <1909> twn <3588> onwn <3688> autwn <846> kai <2532> askouv <779> oinou <3631> palaiouv <3820> kai <2532> katerrwgotav apodedemenouv

9:5 <05350> Mydqn <01961> hyh <03001> sby <06720> Mdyu <03899> Mxl <03605> lkw <05921> Mhyle <01087> twlb <08008> twmlvw <07272> Mhylgrb <02921> twaljmw <01087> twlb <05275> twlenw(9:5)

9:5 kai <2532> ta <3588> koila twn <3588> upodhmatwn <5266> autwn <846> kai <2532> ta <3588> sandalia <4547> autwn <846> palaia <3820> kai <2532> katapepelmatwmena en <1722> toiv <3588> posin <4228> autwn <846> kai <2532> ta <3588> imatia <2440> autwn <846> pepalaiwmena <3822> epanw <1883> autwn <846> kai <2532> o <3588> artov <740> autwn <846> tou <3588> episitismou <1979> xhrov <3584> kai <2532> eurwtiwn kai <2532> bebrwmenov <977>

9:6 <01285> tyrb <0> wnl <03772> wtrk <06258> htew <0935> wnab <07350> hqwxr <0776> Uram <03478> larvy <0376> sya <0413> law <0413> wyla <0559> wrmayw <01537> lglgh <04264> hnxmh <0413> la <03091> eswhy <0413> la <01980> wklyw(9:6)

9:6 kai <2532> hlyosan <2064> prov <4314> ihsoun <2424> eiv <1519> thn <3588> parembolhn israhl <2474> eiv <1519> galgala kai <2532> eipan prov <4314> ihsoun <2424> kai <2532> israhl <2474> ek <1537> ghv <1065> makroyen <3113> hkamen <1854> kai <2532> nun <3568> diayesye hmin <1473> diayhkhn <1242>

9:7 <01285> tyrb <03772> Kl <03772> *trka {twrka} <0349> Kyaw <03427> bswy <0859> hta <07130> ybrqb <0194> ylwa <02340> ywxh <0413> la <03478> larvy <0376> sya <0559> *rmayw {wrmayw} (9:7)

9:7 kai <2532> eipan oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> prov <4314> ton <3588> corraion ora <3708> mh <3165> en <1722> emoi <1473> katoikeiv kai <2532> pwv <4459> soi <4771> diaywmai diayhkhn <1242>

9:8 <0935> wabt <0370> Nyamw <0859> Mta <04310> ym <03091> eswhy <0413> Mhla <0559> rmayw <0587> wnxna <05650> Kydbe <03091> eswhy <0413> la <0559> wrmayw(9:8)

9:8 kai <2532> eipan prov <4314> ihsoun <2424> oiketai <3610> sou <4771> esmen <1510> kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> ihsouv <2424> poyen <4159> este <1510> kai <2532> poyen <4159> paragegonate <3854>

9:9 <04714> Myrumb <06213> hve <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <08089> wems <08085> wnems <03588> yk <0430> Kyhla <03068> hwhy <08034> Msl <05650> Kydbe <0935> wab <03966> dam <07350> hqwxr <0776> Uram <0413> wyla <0559> wrmayw(9:9)

9:9 kai <2532> eipan ek <1537> ghv <1065> makroyen <3113> sfodra <4970> hkasin <1854> oi <3588> paidev <3816> sou <4771> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> akhkoamen <191> gar <1063> to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> osa <3745> epoihsen <4160> en <1722> aiguptw <125>

9:10 <06252> twrtseb <0834> rsa <01316> Nsbh <04428> Klm <05747> gwelw <02809> Nwbsx <04428> Klm <05511> Nwxyol <03383> Ndryh <05676> rbeb <0834> rsa <0567> yrmah <04428> yklm <08147> ynsl <06213> hve <0834> rsa <03605> lk <0853> taw(9:10)

9:10 kai <2532> osa <3745> epoihsen <4160> toiv <3588> basileusin <935> twn <3588> amorraiwn oi <3739> hsan <1510> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> tw <3588> shwn basilei <935> esebwn kai <2532> tw <3588> wg basilei <935> thv <3588> basan ov <3739> katwkei en <1722> astarwy kai <2532> en <1722> edrain

9:11 <01285> tyrb <0> wnl <03772> wtrk <06258> htew <0587> wnxna <05650> Mkydbe <0413> Mhyla <0559> Mtrmaw <07125> Mtarql <01980> wklw <01870> Krdl <06720> hdyu <03027> Mkdyb <03947> wxq <0559> rmal <0776> wnura <03427> ybsy <03605> lkw <02205> wnynyqz <0413> wnyla <0559> wrmayw(9:11)

9:11 kai <2532> akousantev <191> eipan prov <4314> hmav <1473> oi <3588> presbuteroi <4245> hmwn <1473> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> katoikountev thn <3588> ghn <1065> hmwn <1473> legontev <3004> labete <2983> eautoiv <1438> episitismon <1979> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> kai <2532> poreuyhte <4198> eiv <1519> sunanthsin <4877> autwn <846> kai <2532> ereite prov <4314> autouv <846> oiketai <3610> sou <4771> esmen <1510> kai <2532> nun <3568> diayesye hmin <1473> diayhkhn <1242>

9:12 <05350> Mydqn <01961> hyhw <03001> sby <02009> hnh <06258> htew <0413> Mkyla <01980> tkll <03318> wntau <03117> Mwyb <01004> wnytbm <0854> wta <06679> wndyjuh <02525> Mx <03899> wnmxl <02088> hz(9:12)

9:12 outoi <3778> oi <3588> artoi <740> yermouv efwdiasyhmen autouv <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> h <3739> exhlyomen <1831> paragenesyai <3854> prov <4314> umav <4771> nun <3568> de <1161> exhranyhsan <3583> kai <2532> gegonasin <1096> bebrwmenoi <977>

9:13 <03966> dam <01870> Krdh <07230> brm <01086> wlb <05275> wnylenw <08008> wnytwmlv <0428> hlaw <01234> weqbth <02009> hnhw <02319> Mysdx <04390> wnalm <0834> rsa <03196> Nyyh <04997> twdan <0428> hlaw(9:13)

9:13 kai <2532> outoi <3778> oi <3588> askoi <779> tou <3588> oinou <3631> ouv <3739> eplhsamen kainouv <2537> kai <2532> outoi <3778> errwgasin <4486> kai <2532> ta <3588> imatia <2440> hmwn <1473> kai <2532> ta <3588> upodhmata <5266> hmwn <1473> pepalaiwtai <3822> apo <575> thv <3588> pollhv <4183> odou <3598> sfodra <4970>

9:14 <07592> wlas <03808> al <03068> hwhy <06310> yp <0853> taw <06718> Mdyum <0582> Mysnah <03947> wxqyw(9:14)

9:14 kai <2532> elabon <2983> oi <3588> arcontev <758> tou <3588> episitismou <1979> autwn <846> kai <2532> kurion <2962> ouk <3364> ephrwthsan

9:15 <05712> hdeh <05387> yayvn <0> Mhl <07650> websyw <02421> Mtwyxl <01285> tyrb <0> Mhl <03772> trkyw <07965> Mwls <03091> eswhy <0> Mhl <06213> veyw(9:15)

9:15 kai <2532> epoihsen <4160> ihsouv <2424> prov <4314> autouv <846> eirhnhn <1515> kai <2532> dieyeto prov <4314> autouv <846> diayhkhn <1242> tou <3588> diaswsai <1295> autouv <846> kai <2532> wmosan autoiv <846> oi <3588> arcontev <758> thv <3588> sunagwghv <4864>

9:16 <03427> Mybsy <01992> Mh <07130> wbrqbw <0413> wyla <01992> Mh <07138> Mybrq <03588> yk <08085> wemsyw <01285> tyrb <0> Mhl <03772> wtrk <0834> rsa <0310> yrxa <03117> Mymy <07969> tsls <07097> huqm <01961> yhyw(9:16)

9:16 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> meta <3326> to <3588> diayesyai prov <4314> autouv <846> diayhkhn <1242> hkousan <191> oti <3754> egguyen autwn <846> eisin <1510> kai <2532> oti <3754> en <1722> autoiv <846> katoikousin

9:17 <07157> Myrey <0> tyrqw <0881> twrabw <03716> hrypkhw <01391> Nwebg <05892> Mhyrew <07992> ysylsh <03117> Mwyb <05892> Mhyre <0413> la <0935> wabyw <03478> larvy <01121> ynb <05265> weoyw(9:17)

9:17 kai <2532> aphran <522> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> tav <3588> poleiv <4172> autwn <846> ai <3588> de <1161> poleiv <4172> autwn <846> gabawn kai <2532> kefira kai <2532> bhrwy kai <2532> poliv <4172> iarin

9:18 <05387> Myayvnh <05921> le <05712> hdeh <03605> lk <03885> wnlyw <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyb <05712> hdeh <05387> yayvn <0> Mhl <07650> websn <03588> yk <03478> larvy <01121> ynb <05221> Mwkh <03808> alw(9:18)

9:18 kai <2532> ouk <3364> emacesanto <3164> autoiv <846> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> oti <3754> wmosan autoiv <846> pantev <3956> oi <3588> arcontev <758> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> israhl <2474> kai <2532> diegoggusan <1234> pasa <3956> h <3588> sunagwgh <4864> epi <1909> toiv <3588> arcousin <758>

9:19 <0> Mhb <05060> egnl <03201> lkwn <03808> al <06258> htew <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyb <0> Mhl <07650> wnebsn <0587> wnxna <05712> hdeh <03605> lk <0413> la <05387> Myayvnh <03605> lk <0559> wrmayw(9:19)

9:19 kai <2532> eipan oi <3588> arcontev <758> pash <3956> th <3588> sunagwgh <4864> hmeiv <1473> wmosamen autoiv <846> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> israhl <2474> kai <2532> nun <3568> ou <3364> dunhsomeya <1410> aqasyai <680> autwn <846>

9:20 <0> Mhl <07650> wnebsn <0834> rsa <07621> hewbsh <05921> le <07110> Puq <05921> wnyle <01961> hyhy <03808> alw <0853> Mtwa <02421> hyxhw <0> Mhl <06213> hven <02063> taz(9:20)

9:20 touto <3778> poihsomen <4160> zwgrhsai <2221> autouv <846> kai <2532> peripoihsomeya autouv <846> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> kay <2596> hmwn <1473> orgh <3709> dia <1223> ton <3588> orkon <3727> on <3739> wmosamen autoiv <846>

9:21 <05387> Myayvnh <0> Mhl <01696> wrbd <0834> rsak <05712> hdeh <03605> lkl <04325> Mym <07579> ybasw <06086> Myue <02404> ybjx <01961> wyhyw <02421> wyxy <05387> Myayvnh <0413> Mhyla <0559> wrmayw(9:21)

9:21 zhsontai <2198> kai <2532> esontai <1510> xulokopoi kai <2532> udroforoi pash <3956> th <3588> sunagwgh <4864> kayaper <2509> eipan autoiv <846> oi <3588> arcontev <758>

9:22 <03427> Mybsy <07130> wnbrqb <0859> Mtaw <03966> dam <04480> Mkm <0587> wnxna <07350> Myqwxr <0559> rmal <0853> wnta <07411> Mtymr <04100> hml <0559> rmal <0413> Mhyla <01696> rbdyw <03091> eswhy <0> Mhl <07121> arqyw(9:22)

9:22 kai <2532> sunekalesen <4779> autouv <846> ihsouv <2424> kai <2532> eipen autoiv <846> dia <1223> ti <5100> parelogisasye <3884> me <1473> legontev <3004> makran <3112> apo <575> sou <4771> esmen <1510> sfodra <4970> umeiv <4771> de <1161> egcwrioi este <1510> twn <3588> katoikountwn en <1722> hmin <1473>

9:23 <0430> yhla <01004> tybl <04325> Mym <07579> ybasw <06086> Myue <02404> ybjxw <05650> dbe <04480> Mkm <03772> trky <03808> alw <0859> Mta <0779> Myrwra <06258> htew(9:23)

9:23 kai <2532> nun <3568> epikataratoi <1944> este <1510> ou <3364> mh <3165> ekliph <1587> ex <1537> umwn <4771> doulov <1401> oude <3761> xulokopov emoi <1473> kai <2532> tw <3588> yew <2316> mou <1473>

9:24 <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> hvenw <06440> Mkynpm <05315> wnytspnl <03966> dam <03372> arynw <06440> Mkynpm <0776> Urah <03427> ybsy <03605> lk <0853> ta <08045> dymshlw <0776> Urah <03605> lk <0853> ta <0> Mkl <05414> ttl <05650> wdbe <04872> hsm <0853> ta <0430> Kyhla <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <0853> ta <05650> Kydbel <05046> dgh <05046> dgh <03588> yk <0559> wrmayw <03091> eswhy <0853> ta <06030> wneyw(9:24)

9:24 kai <2532> apekriyhsan tw <3588> ihsoi <2424> legontev <3004> anhggelh <312> hmin <1473> osa <3745> sunetaxen <4929> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> mwush tw <3588> paidi <3816> autou <846> dounai <1325> umin <4771> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> kai <2532> exoleyreusai hmav <1473> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> katoikountav ep <1909> authv <846> apo <575> proswpou <4383> umwn <4771> kai <2532> efobhyhmen <5399> sfodra <4970> peri <4012> twn <3588> qucwn <5590> hmwn <1473> apo <575> proswpou <4383> umwn <4771> kai <2532> epoihsamen <4160> to <3588> pragma <4229> touto <3778>

9:25 <06213> hve <0> wnl <06213> twvel <05869> Kynyeb <03477> rsykw <02896> bwjk <03027> Kdyb <02005> wnnh <06258> htew(9:25)

9:25 kai <2532> nun <3568> idou <2400> hmeiv <1473> upoceirioi umin <4771> wv <3739> areskei <700> umin <4771> kai <2532> wv <3739> dokei <1380> umin <4771> poihsate <4160> hmin <1473>

9:26 <02026> Mwgrh <03808> alw <03478> larvy <01121> ynb <03027> dym <0853> Mtwa <05337> luyw <03651> Nk <0> Mhl <06213> veyw(9:26)

9:26 kai <2532> epoihsan <4160> autoiv <846> outwv <3778> kai <2532> exeilato <1807> autouv <846> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ek <1537> ceirwn <5495> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> ouk <3364> aneilon <337> autouv <846>

9:27 P <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03068> hwhy <04196> xbzmlw <05712> hdel <04325> Mym <07579> ybasw <06086> Myue <02404> ybjx <01931> awhh <03117> Mwyb <03091> eswhy <05414> Mntyw(9:27)

9:27 kai <2532> katesthsen <2525> autouv <846> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> xulokopouv kai <2532> udroforouv pash <3956> th <3588> sunagwgh <4864> kai <2532> tw <3588> yusiasthriw <2379> tou <3588> yeou <2316> dia <1223> touto <3778> egenonto <1096> oi <3588> katoikountev gabawn xulokopoi kai <2532> udroforoi tou <3588> yusiasthriou <2379> tou <3588> yeou <2316> ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> ean <1437> eklexhtai kuriov <2962>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.36 detik
dipersembahkan oleh YLSA