TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 6:60-71

6:60 polloi <4183> oun <3767> akousantev <191> (5660) ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> eipan <3004> (5627) sklhrov <4642> estin <1510> (5748) o <3588> logov <3056> outov <3778> tiv <5101> dunatai <1410> (5736) autou <846> akouein <191> (5721)

6:61 eidwv <1492> (5761) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> en <1722> eautw <1438> oti <3754> gogguzousin <1111> (5719) peri <4012> toutou <5127> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> touto <5124> umav <5209> skandalizei <4624> (5719)

6:62 ean <1437> oun <3767> yewrhte <2334> (5725) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> anabainonta <305> (5723) opou <3699> hn <1510> (5713) to <3588> proteron <4386>

6:63 to <3588> pneuma <4151> estin <1510> (5748) to <3588> zwopoioun <2227> (5723) h <3588> sarx <4561> ouk <3756> wfelei <5623> (5719) ouden <3762> ta <3588> rhmata <4487> a <3739> egw <1473> lelalhka <2980> (5758) umin <5213> pneuma <4151> estin <1510> (5748) kai <2532> zwh <2222> estin <1510> (5748)

6:64 all <235> eisin <1510> (5748) ex <1537> umwn <5216> tinev <5100> oi <3739> ou <3756> pisteuousin <4100> (5719) hdei <1492> (5715) gar <1063> ex <1537> archv <746> o <3588> ihsouv <2424> tinev <5101> eisin <1510> (5748) oi <3588> mh <3361> pisteuontev <4100> (5723) kai <2532> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paradwswn <3860> (5694) auton <846>

6:65 kai <2532> elegen <3004> (5707) dia <1223> touto <5124> eirhka <2046> (5758) umin <5213> oti <3754> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> ean <1437> mh <3361> h <1510> (5753) dedomenon <1325> (5772) autw <846> ek <1537> tou <3588> patrov <3962>

6:66 ek <1537> toutou <5127> polloi <4183> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> aphlyon <565> (5627) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> ouketi <3765> met <3326> autou <846> periepatoun <4043> (5707)

6:67 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> toiv <3588> dwdeka <1427> mh <3361> kai <2532> umeiv <5210> yelete <2309> (5719) upagein <5217> (5721)

6:68 apekriyh <611> (5662) autw <846> simwn <4613> petrov <4074> kurie <2962> prov <4314> tina <5101> apeleusomeya <565> (5695) rhmata <4487> zwhv <2222> aiwniou <166> eceiv <2192> (5719)

6:69 kai <2532> hmeiv <2249> pepisteukamen <4100> (5758) kai <2532> egnwkamen <1097> (5758) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> agiov <40> tou <3588> yeou <2316>

6:70 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> ouk <3756> egw <1473> umav <5209> touv <3588> dwdeka <1427> exelexamhn <1586> (5668) kai <2532> ex <1537> umwn <5216> eiv <1520> diabolov <1228> estin <1510> (5748)

6:71 elegen <3004> (5707) de <1161> ton <3588> ioudan <2455> simwnov <4613> iskariwtou <2469> outov <3778> gar <1063> emellen <3195> (5707) paradidonai <3860> (5721) auton <846> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> dwdeka <1427>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA