TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 5:1-18

5:1 meta <3326> tauta <5023> hn <1510> (5713) eorth <1859> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> anebh <305> (5627) ihsouv <2424> eiv <1519> ierosoluma <2414>

5:2 estin <1510> (5748) de <1161> en <1722> toiv <3588> ierosolumoiv <2414> epi <1909> th <3588> probatikh <4262> kolumbhyra <2861> h <3588> epilegomenh <1951> (5746) ebraisti <1447> bhyzaya <964> pente <4002> stoav <4745> ecousa <2192> (5723)

5:3 en <1722> tautaiv <3778> katekeito <2621> (5711) plhyov <4128> twn <3588> asyenountwn <770> (5723) tuflwn <5185> cwlwn <5560> xhrwn <3584>

5:4

5:5 hn <1510> (5713) de <1161> tiv <5100> anyrwpov <444> ekei <1563> triakonta <5144> [kai] <2532> oktw <3638> eth <2094> ecwn <2192> (5723) en <1722> th <3588> asyeneia <769> autou <846>

5:6 touton <5126> idwn <1492> (5631) o <3588> ihsouv <2424> katakeimenon <2621> (5740) kai <2532> gnouv <1097> (5631) oti <3754> polun <4183> hdh <2235> cronon <5550> ecei <2192> (5719) legei <3004> (5719) autw <846> yeleiv <2309> (5719) ugihv <5199> genesyai <1096> (5635)

5:7 apekriyh <611> (5662) autw <846> o <3588> asyenwn <770> (5723) kurie <2962> anyrwpon <444> ouk <3756> ecw <2192> (5719) ina <2443> otan <3752> taracyh <5015> (5686) to <3588> udwr <5204> balh <906> (5632) me <3165> eiv <1519> thn <3588> kolumbhyran <2861> en <1722> w <3739> de <1161> ercomai <2064> (5736) egw <1473> allov <243> pro <4253> emou <1700> katabainei <2597> (5719)

5:8 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> egeire <1453> (5720) aron <142> (5657) ton <3588> krabatton <2895> sou <4675> kai <2532> peripatei <4043> (5720)

5:9 kai <2532> euyewv <2112> egeneto <1096> (5633) ugihv <5199> o <3588> anyrwpov <444> kai <2532> hren <142> (5656) ton <3588> krabatton <2895> autou <846> kai <2532> periepatei <4043> (5707) hn <1510> (5713) de <1161> sabbaton <4521> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250>

5:10 elegon <3004> (5707) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> tw <3588> teyerapeumenw <2323> (5772) sabbaton <4521> estin <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> exestin <1832> (5904) soi <4671> arai <142> (5658) ton <3588> krabatton <2895>

5:11 ov <3739> de <1161> apekriyh <611> (5662) autoiv <846> o <3588> poihsav <4160> (5660) me <3165> ugih <5199> ekeinov <1565> moi <3427> eipen <2036> (5627) aron <142> (5657) ton <3588> krabatton <2895> sou <4675> kai <2532> peripatei <4043> (5720)

5:12 hrwthsan <2065> (5656) auton <846> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> anyrwpov <444> o <3588> eipwn <2036> (5631) soi <4671> aron <142> (5657) kai <2532> peripatei <4043> (5720)

5:13 o <3588> de <1161> iayeiv <2390> (5685) ouk <3756> hdei <1492> (5715) tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> gar <1063> ihsouv <2424> exeneusen <1593> (5656) oclou <3793> ontov <1510> (5752) en <1722> tw <3588> topw <5117>

5:14 meta <3326> tauta <5023> euriskei <2147> (5719) auton <846> [o] <3588> ihsouv <2424> en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> ide <1492> (5657) ugihv <5199> gegonav <1096> (5754) mhketi <3371> amartane <264> (5720) ina <2443> mh <3361> ceiron <5501> soi <4671> ti <5100> genhtai <1096> (5638)

5:15 aphlyen <565> (5627) o <3588> anyrwpov <444> kai <2532> eipen <3004> (5627) toiv <3588> ioudaioiv <2453> oti <3754> ihsouv <2424> estin <1510> (5748) o <3588> poihsav <4160> (5660) auton <846> ugih <5199>

5:16 kai <2532> dia <1223> touto <5124> ediwkon <1377> (5707) oi <3588> ioudaioi <2453> ton <3588> ihsoun <2424> oti <3754> tauta <5023> epoiei <4160> (5707) en <1722> sabbatw <4521>

5:17 o <3588> de <1161> apekrinato <611> (5662) autoiv <846> o <3588> pathr <3962> mou <3450> ewv <2193> arti <737> ergazetai <2038> (5736) kagw <2504> ergazomai <2038> (5736)

5:18 dia <1223> touto <5124> oun <3767> mallon <3123> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> apokteinai <615> (5658) oti <3754> ou <3756> monon <3440> eluen <3089> (5707) to <3588> sabbaton <4521> alla <235> kai <2532> patera <3962> idion <2398> elegen <3004> (5707) ton <3588> yeon <2316> ison <2470> eauton <1438> poiwn <4160> (5723) tw <3588> yew <2316>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA