TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 1:19-28

1:19 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> tou <3588> iwannou <2491> ote <3753> apesteilan <649> (5656) prov <4314> auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> ex <1537> ierosolumwn <2414> iereiv <2409> kai <2532> leuitav <3019> ina <2443> erwthswsin <2065> (5661) auton <846> su <4771> tiv <5101> ei <1510> (5748)

1:20 kai <2532> wmologhsen <3670> (5656) kai <2532> ouk <3756> hrnhsato <720> (5662) kai <2532> wmologhsen <3670> (5656) oti <3754> egw <1473> ouk <3756> eimi <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

1:21 kai <2532> hrwthsan <2065> (5656) auton <846> ti <5101> oun <3767> [su] <4771> hliav <2243> ei <1510> (5748) kai <2532> legei <3004> (5719) ouk <3756> eimi <1510> (5748) o <3588> profhthv <4396> ei <1510> (5748) su <4771> kai <2532> apekriyh <611> (5662) ou <3756>

1:22 eipan <3004> (5627) oun <3767> autw <846> tiv <5101> ei <1510> (5748) ina <2443> apokrisin <612> dwmen <1325> (5632) toiv <3588> pemqasin <3992> (5660) hmav <2248> ti <5101> legeiv <3004> (5719) peri <4012> seautou <4572>

1:23 efh <5346> (5713) egw <1473> fwnh <5456> bowntov <994> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> euyunate <2116> (5657) thn <3588> odon <3598> kuriou <2962> kaywv <2531> eipen <2036> (5627) hsaiav <2268> o <3588> profhthv <4396>

1:24 kai <2532> apestalmenoi <649> (5772) hsan <1510> (5713) ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330>

1:25 kai <2532> hrwthsan <2065> (5656) auton <846> kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> ti <5101> oun <3767> baptizeiv <907> (5719) ei <1487> su <4771> ouk <3756> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> oude <3761> hliav <2243> oude <3761> o <3588> profhthv <4396>

1:26 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> o <3588> iwannhv <2491> legwn <3004> (5723) egw <1473> baptizw <907> (5719) en <1722> udati <5204> mesov <3319> umwn <5216> sthkei <4739> (5719) on <3739> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758)

1:27 opisw <3694> mou <3450> ercomenov <2064> (5740) ou <3739> ouk <3756> eimi <1510> (5748) [egw] <1473> axiov <514> ina <2443> lusw <3089> (5661) autou <846> ton <3588> imanta <2438> tou <3588> upodhmatov <5266>

1:28 tauta <5023> en <1722> bhyania <963> egeneto <1096> (5633) peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> opou <3699> hn <1510> (5713) o <3588> iwannhv <2491> baptizwn <907> (5723)TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA