TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 12:37-43

12:37 tosauta <5118> de <1161> autou <846> shmeia <4592> pepoihkotov <4160> (5761) emprosyen <1715> autwn <846> ouk <3756> episteuon <4100> (5707) eiv <1519> auton <846>

12:38 ina <2443> o <3588> logov <3056> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> plhrwyh <4137> (5686) on <3739> eipen <2036> (5627) kurie <2962> tiv <5101> episteusen <4100> (5656) th <3588> akoh <189> hmwn <2257> kai <2532> o <3588> braciwn <1023> kuriou <2962> tini <5101> apekalufyh <601> (5681)

12:39 dia <1223> touto <5124> ouk <3756> hdunanto <1410> (5711) pisteuein <4100> (5721) oti <3754> palin <3825> eipen <2036> (5627) hsaiav <2268>

12:40 tetuflwken <5186> (5758) autwn <846> touv <3588> ofyalmouv <3788> kai <2532> epwrwsen <4456> (5656) autwn <846> thn <3588> kardian <2588> ina <2443> mh <3361> idwsin <1492> (5632) toiv <3588> ofyalmoiv <3788> kai <2532> nohswsin <3539> (5661) th <3588> kardia <2588> kai <2532> strafwsin <4762> (5652) kai <2532> iasomai <2390> (5695) autouv <846>

12:41 tauta <5023> eipen <2036> (5627) hsaiav <2268> oti <3754> eiden <1492> (5627) thn <3588> doxan <1391> autou <846> kai <2532> elalhsen <2980> (5656) peri <4012> autou <846>

12:42 omwv <3676> mentoi <3305> kai <2532> ek <1537> twn <3588> arcontwn <758> polloi <4183> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> alla <235> dia <1223> touv <3588> farisaiouv <5330> ouc <3756> wmologoun <3670> (5707) ina <2443> mh <3361> aposunagwgoi <656> genwntai <1096> (5638)

12:43 hgaphsan <25> (5656) gar <1063> thn <3588> doxan <1391> twn <3588> anyrwpwn <444> mallon <3123> hper <2260> thn <3588> doxan <1391> tou <3588> yeou <2316>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA