TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 19:1-25

19:1 <07130> wbrqb <04549> omy <04714> Myrum <03824> bblw <06440> wynpm <04714> Myrum <0457> ylyla <05128> wenw <04714> Myrum <0935> abw <07031> lq <05645> be <05921> le <07392> bkr <03068> hwhy <02009> hnh <04714> Myrum <04853> avm(19:1)

19:1 orasiv <3706> aiguptou <125> idou <2400> kuriov <2962> kayhtai <2521> epi <1909> nefelhv <3507> koufhv kai <2532> hxei <1854> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> seisyhsetai <4579> ta <3588> ceiropoihta <5499> aiguptou <125> apo <575> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> h <3588> kardia <2588> autwn <846> htthyhsetai <2274> en <1722> autoiv <846>

19:2 <04467> hklmmb <04467> hklmm <05892> ryeb <05892> rye <07453> wherb <0376> syaw <0251> wyxab <0376> sya <03898> wmxlnw <04714> Myrumb <04714> Myrum <05526> ytkokow(19:2)

19:2 kai <2532> epegeryhsontai aiguptioi <124> ep <1909> aiguptiouv <124> kai <2532> polemhsei <4170> anyrwpov <444> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> anyrwpov <444> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> poliv <4172> epi <1909> polin <4172> kai <2532> nomov <3551> epi <1909> nomon <3551>

19:3 <03049> Mynedyh <0413> law <0178> twbah <0413> law <0328> Myjah <0413> law <0457> Mylylah <0413> la <01875> wsrdw <01104> elba <06098> wtuew <07130> wbrqb <04714> Myrum <07307> xwr <01238> hqbnw(19:3)

19:3 kai <2532> taracyhsetai <5015> to <3588> pneuma <4151> twn <3588> aiguptiwn <124> en <1722> autoiv <846> kai <2532> thn <3588> boulhn <1012> autwn <846> diaskedasw kai <2532> eperwthsousin touv <3588> yeouv <2316> autwn <846> kai <2532> ta <3588> agalmata autwn <846> kai <2532> touv <3588> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> fwnountav <5455> kai <2532> touv <3588> eggastrimuyouv

19:4 <06635> twabu <03068> hwhy <0113> Nwdah <05002> Man <0> Mb <04910> lsmy <05794> ze <04428> Klmw <07186> hsq <0113> Mynda <03027> dyb <04714> Myrum <0853> ta <05534> ytrkow(19:4)

19:4 kai <2532> paradwsw <3860> aigupton <125> eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpwn <444> kuriwn <2962> sklhrwn <4642> kai <2532> basileiv <935> sklhroi <4642> kurieusousin <2961> autwn <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> sabawy <4519>

19:5 <05405> sbyw <02717> brxy <05104> rhnw <03220> Myhm <04325> Mym <03001> wtsnw(19:5)

19:5 kai <2532> piontai <4095> oi <3588> aiguptioi <124> udwr <5204> to <3588> para <3844> yalassan <2281> o <3588> de <1161> potamov <4215> ekleiqei <1587> kai <2532> xhranyhsetai <3583>

19:6 <07060> wlmq <05488> Pwow <07070> hnq <04693> rwum <02975> yray <02717> wbrxw <01809> wlld <05104> twrhn <02186> wxynzahw(19:6)

19:6 kai <2532> ekleiqousin <1587> oi <3588> potamoi <4215> kai <2532> ai <3588> diwrugev tou <3588> potamou <4215> kai <2532> xhranyhsetai <3583> pasa <3956> sunagwgh <4864> udatov <5204> kai <2532> en <1722> panti <3956> elei <2247> kalamou <2563> kai <2532> papurou

19:7 <0369> wnnyaw <05086> Pdn <03001> sbyy <02975> rway <04218> erzm <03605> lkw <02975> rway <06310> yp <05921> le <02975> rway <05921> le <06169> twre(19:7)

19:7 kai <2532> to <3588> aci to <3588> clwron <5515> pan <3956> to <3588> kuklw tou <3588> potamou <4215> kai <2532> pan <3956> to <3588> speiromenon <4687> dia <1223> tou <3588> potamou <4215> xhranyhsetai <3583> anemofyoron

19:8 <0535> wllma <04325> Mym <06440> ynp <05921> le <04365> trmkm <06566> yvrpw <02443> hkx <02975> rwayb <07993> ykylsm <03605> lk <056> wlbaw <01771> Mygydh <0578> wnaw(19:8)

19:8 kai <2532> stenaxousin <4727> oi <3588> aleeiv <231> kai <2532> stenaxousin <4727> pantev <3956> oi <3588> ballontev <906> agkistron <44> eiv <1519> ton <3588> potamon <4215> kai <2532> oi <3588> ballontev <906> saghnav <4522> kai <2532> oi <3588> amfiboleiv penyhsousin <3996>

19:9 <02355> yrwx <0707> Mygraw <08305> twqyrv <06593> Mytsp <05647> ydbe <0954> wsbw(19:9)

19:9 kai <2532> aiscunh <152> lhmqetai <2983> touv <3588> ergazomenouv <2038> to <3588> linon <3043> to <3588> sciston kai <2532> touv <3588> ergazomenouv <2038> thn <3588> busson <1040>

19:10 <05315> spn <099> ymga <07938> rkv <06213> yve <03605> lk <01792> Myakdm <08356> hytts <01961> wyhw(19:10)

19:10 kai <2532> esontai <1510> oi <3588> diazomenoi auta <846> en <1722> odunh <3601> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> ton <3588> zuyon poiountev <4160> luphyhsontai <3076> kai <2532> tav <3588> qucav <5590> ponesousin

19:11 <06924> Mdq <04428> yklm <01121> Nb <0589> yna <02450> Mymkx <01121> Nb <06547> herp <0413> la <0559> wrmat <0349> Kya <01197> hrebn <06098> hue <06547> herp <06098> yuey <02450> ymkx <06814> Neu <08269> yrv <0196> Mylwa <0389> Ka(19:11)

19:11 kai <2532> mwroi <3474> esontai <1510> oi <3588> arcontev <758> tanewv oi <3588> sofoi <4680> sumbouloi <4825> tou <3588> basilewv <935> h <3588> boulh <1012> autwn <846> mwranyhsetai <3471> pwv <4459> ereite tw <3588> basilei <935> uioi <5207> sunetwn <4908> hmeiv <1473> uioi <5207> basilewn <935> twn <3588> ex <1537> archv <746>

19:12 <04714> Myrum <05921> le <06635> twabu <03069> hwhy <03289> Uey <04100> hm <03045> wedyw <0> Kl <04994> an <05046> wdygyw <02450> Kymkx <0645> awpa <0335> Mya(19:12)

19:12 pou <4225> eisin <1510> nun <3568> oi <3588> sofoi <4680> sou <4771> kai <2532> anaggeilatwsan <312> soi <4771> kai <2532> eipatwsan ti <5100> bebouleutai <1011> kuriov <2962> sabawy <4519> ep <1909> aigupton <125>

19:13 <07626> hyjbs <06438> tnp <04714> Myrum <0853> ta <08582> weth <05297> Pn <08269> yrv <05377> wasn <06814> Neu <08269> yrv <02973> wlawn(19:13)

19:13 exelipon <1587> oi <3588> arcontev <758> tanewv kai <2532> uqwyhsan <5312> oi <3588> arcontev <758> memfewv kai <2532> planhsousin <4105> aigupton <125> kata <2596> fulav <5443>

19:14 <06892> wayqb <07910> rwks <08582> twethk <04639> whvem <03605> lkb <04714> Myrum <0853> ta <08582> wethw <05773> Myewe <07307> xwr <07130> hbrqb <04537> Kom <03068> hwhy(19:14)

19:14 kuriov <2962> gar <1063> ekerasen <2767> autoiv <846> pneuma <4151> planhsewv kai <2532> eplanhsan <4105> aigupton <125> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> ergoiv <2041> autwn <846> wv <3739> planatai <4105> o <3588> meyuwn <3184> kai <2532> o <3588> emwn <1699> ama <260>

19:15 o <0100> Nwmgaw <03712> hpk <02180> bnzw <07218> sar <06213> hvey <0834> rsa <04639> hvem <04714> Myruml <01961> hyhy <03808> alw(19:15)

19:15 kai <2532> ouk <3364> estai <1510> toiv <3588> aiguptioiv <124> ergon <2041> o <3739> poihsei <4160> kefalhn <2776> kai <2532> ouran <3769> archn <746> kai <2532> telov <5056>

19:16 <05921> wyle <05130> Pynm <01931> awh <0834> rsa <06635> twabu <03068> hwhy <03027> dy <08573> tpwnt <06440> ynpm <06342> dxpw <02729> drxw <0802> Mysnk <04714> Myrum <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb(19:16)

19:16 th <3588> de <1161> hmera <2250> ekeinh <1565> esontai <1510> oi <3588> aiguptioi <124> wv <3739> gunaikev <1135> en <1722> fobw <5401> kai <2532> en <1722> tromw <5156> apo <575> proswpou <4383> thv <3588> ceirov <5495> kuriou <2962> sabawy <4519> hn <3739> autov <846> epibalei <1911> autoiv <846>

19:17 o <05921> wyle <03289> Uewy <01931> awh <0834> rsa <06635> twabu <03068> hwhy <06098> tue <06440> ynpm <06342> dxpy <0413> wyla <0853> hta <02142> rykzy <0834> rsa <03605> lk <02283> agxl <04714> Myruml <03063> hdwhy <0127> tmda <01961> htyhw(19:17)

19:17 kai <2532> estai <1510> h <3588> cwra <5561> twn <3588> ioudaiwn <2453> toiv <3588> aiguptioiv <124> eiv <1519> fobhtron <5400> pav <3956> ov <3739> ean <1437> onomash <3687> authn <846> autoiv <846> fobhyhsontai <5399> dia <1223> thn <3588> boulhn <1012> hn <3739> bebouleutai <1011> kuriov <2962> ep <1909> authn <846>

19:18 o <0259> txal <0559> rmay <02041> orhh <05892> rye <06635> twabu <03068> hwhyl <07650> twebsnw <03667> Nenk <08193> tpv <01696> twrbdm <04714> Myrum <0776> Urab <05892> Myre <02568> smx <01961> wyhy <01931> awhh <03117> Mwyb(19:18)

19:18 th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> esontai <1510> pente <4002> poleiv <4172> en <1722> aiguptw <125> lalousai <2980> th <3588> glwssh <1100> th <3588> cananitidi kai <2532> omnuousai tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> polisasedek <4172> klhyhsetai <2564> h <3588> mia <1519> poliv <4172>

19:19 <03068> hwhyl <01366> hlwbg <0681> lua <04676> hbumw <04714> Myrum <0776> Ura <08432> Kwtb <03068> hwhyl <04196> xbzm <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb(19:19)

19:19 th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> estai <1510> yusiasthrion <2379> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> cwra <5561> aiguptiwn <124> kai <2532> sthlh prov <4314> to <3588> orion <3725> authv <846> tw <3588> kuriw <2962>

19:20 <05337> Mlyuhw <07227> brw <03467> eyswm <0> Mhl <07971> xlsyw <03905> Myuxl <06440> ynpm <03068> hwhy <0413> la <06817> wqeuy <03588> yk <04714> Myrum <0776> Urab <06635> twabu <03068> hwhyl <05707> delw <0226> twal <01961> hyhw(19:20)

19:20 kai <2532> estai <1510> eiv <1519> shmeion <4592> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kuriw <2962> en <1722> cwra <5561> aiguptou <125> oti <3754> kekraxontai <2896> prov <4314> kurion <2962> dia <1223> touv <3588> ylibontav <2346> autouv <846> kai <2532> apostelei <649> autoiv <846> kuriov <2962> anyrwpon <444> ov <3739> swsei <4982> autouv <846> krinwn <2919> swsei <4982> autouv <846>

19:21 <07999> wmlsw <03068> hwhyl <05088> rdn <05087> wrdnw <04503> hxnmw <02077> xbz <05647> wdbew <01931> awhh <03117> Mwyb <03068> hwhy <0853> ta <04714> Myrum <03045> wedyw <04714> Myruml <03068> hwhy <03045> edwnw(19:21)

19:21 kai <2532> gnwstov <1110> estai <1510> kuriov <2962> toiv <3588> aiguptioiv <124> kai <2532> gnwsontai <1097> oi <3588> aiguptioi <124> ton <3588> kurion <2962> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> poihsousin <4160> yusiav <2378> kai <2532> euxontai <2172> eucav <2171> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> apodwsousin <591>

19:22 <07495> Maprw <0> Mhl <06279> rtenw <03068> hwhy <05704> de <07725> wbsw <07495> awprw <05062> Pgn <04714> Myrum <0853> ta <03068> hwhy <05062> Pgnw(19:22)

19:22 kai <2532> pataxei <3960> kuriov <2962> touv <3588> aiguptiouv <124> plhgh <4127> megalh <3173> kai <2532> iasetai <2390> autouv <846> iasei <2392> kai <2532> epistrafhsontai <1994> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> eisakousetai <1522> autwn <846> kai <2532> iasetai <2390> autouv <846>

19:23 o <0804> rwsa <0853> ta <04714> Myrum <05647> wdbew <0804> rwsab <04714> Myrumw <04714> Myrumb <0804> rwsa <0935> abw <0804> hrwsa <04714> Myrumm <04546> hlom <01961> hyht <01931> awhh <03117> Mwyb(19:23)

19:23 th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> estai <1510> odov <3598> aiguptou <125> prov <4314> assuriouv kai <2532> eiseleusontai <1525> assurioi eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> aiguptioi <124> poreusontai <4198> prov <4314> assuriouv kai <2532> douleusousin <1398> oi <3588> aiguptioi <124> toiv <3588> assurioiv

19:24 <0776> Urah <07130> brqb <01293> hkrb <0804> rwsalw <04714> Myruml <07992> hysyls <03478> larvy <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb(19:24)

19:24 th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> estai <1510> israhl <2474> tritov <5154> en <1722> toiv <3588> assurioiv kai <2532> en <1722> toiv <3588> aiguptioiv <124> euloghmenov <2127> en <1722> th <3588> gh <1065>

19:25 o <03478> larvy <05159> ytlxnw <0804> rwsa <03027> ydy <04639> hvemw <04714> Myrum <05971> yme <01288> Kwrb <0559> rmal <06635> twabu <03068> hwhy <01288> wkrb <0834> rsa(19:25)

19:25 hn <3739> euloghsen <2127> kuriov <2962> sabawy <4519> legwn <3004> euloghmenov <2127> o <3588> laov <2992> mou <1473> o <3588> en <1722> aiguptw <125> kai <2532> o <3588> en <1722> assurioiv kai <2532> h <3588> klhronomia <2817> mou <1473> israhl <2474>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA