TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 50:1-32

Konteks
Mengenai Babel
50:1 Firman yang disampaikan TUHAN dengan perantaraan nabi Yeremia mengenai Babel 1 , u  mengenai negeri orang-orang Kasdim: 50:2 "Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, v  naikkanlah panji-panji w  dan kabarkanlah, janganlah sembunyikan, katakanlah: Babel telah direbut, x  dewa Bel y  menjadi malu, z  Merodakh a  telah terkejut! Berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya b  yang keji telah terkejut! 50:3 Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, c  membuat negerinya menjadi tempat tandus 2 ; tidak ada lagi yang diam d  di dalamnya, baik manusia maupun binatang, e  semuanya lari lenyap. 50:4 Pada waktu itu 3  dan pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, orang Israel akan datang, bersama-sama f  dengan orang Yehuda; mereka akan berjalan sambil menangis g  dan mencari h  TUHAN, Allah mereka; 50:5 mereka menanyakan jalan i  ke Sion, ke sanalah mereka terarah: Marilah j  kita menggabungkan diri kepada TUHAN, bergabung dalam suatu perjanjian k  kekal yang tidak dapat dilupakan! 50:6 Umat-Ku tadinya seperti domba-domba l  yang hilang; mereka dibiarkan sesat m  oleh gembala-gembalanya, n  dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit o  sehingga lupa akan tempat p  pembaringannya. 50:7 Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis q  mereka, dan lawan-lawan mereka berkata: Kami tidak bersalah! r  Karena mereka telah berdosa kepada TUHAN, tempat kebenaran, TUHAN, pengharapan s  nenek moyang mereka! 50:8 Larilah t  dari tengah-tengah Babel, u  dari negeri orang-orang Kasdim! Keluarlah! Jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya! 50:9 Sebab sesungguhnya, Aku menggerakkan v  dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa w  yang besar 4  dari utara; x  mereka akan mengatur barisan untuk melawannya, dari sanalah kota itu akan direbut. y  Panah-panah z  mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. 50:10 Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan, a  semua orang yang merampasnya akan puas hatinya, demikianlah firman TUHAN. 50:11 Sekalipun kamu bersukacita 5  dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milik-Ku, b  sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu c  di padang rumput, dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, 50:12 namun, ibumu sangat menanggung malu, dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu! d  Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa: padang gurun, padang belantara dan dataran rumput! e  50:13 Karena murka TUHAN negeri itu tidak akan didiami lagi, sama sekali akan menjadi tempat tandus. f  Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri g  dan akan bersuit h  karena pukulan-pukulan i  yang dideritanya. 50:14 Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak, hai semua orang pemanah! j  Panahlah kepadanya, janganlah merasa sayang akan anak panah, k  sebab kepada Tuhanlah ia berdosa! 50:15 Bertempiksoraklah l  menyerangnya dari segala pihak! Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya m  sudah runtuh! Sungguh, itulah pembalasan TUHAN! Laksanakanlah pembalasan n  terhadapnya, lakukanlah o  kepadanya seperti yang dilakukannya p  sendiri! 50:16 Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai! Untuk mengelakkan pedang q  yang dahsyat ini, setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya, r  setiap orang akan lari ke negerinya. s  50:17 Israel adalah seperti domba t  yang diceraiberaikan 6 , dihalaukan oleh singa-singa. u  Mula-mula raja v  Asyur memakan w  dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, x  raja y  Babel, mengerumit tulang-tulangnya. z  50:18 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku menghukum raja a  Babel dan negerinya, seperti Aku telah menghukum raja Asyur. b  50:19 Tetapi Aku akan mengembalikan c  Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang d  di atas pegunungan e  Efraim dan di Gilead. f  50:20 Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, g  dan dosa h  Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya, sebab Aku akan mengampuni i  orang-orang j  yang Kubiarkan tinggal hidup. 50:21 Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekod! k  Bunuhlah dan tumpaslah mereka, demikianlah firman TUHAN, lakukanlah tepat seperti yang Kuperintahkan! 50:22 Gemuruh l  perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar! 50:23 Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil m  seluruh bumi n  itu! Betapa Babel menjadi kengerian o  di antara bangsa-bangsa! 50:24 Aku memasang jerat p  bagimu, dan memang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, q  sebab engkau telah menantang r  TUHAN. 50:25 TUHAN telah membuka tempat perlengkapan-Nya dan mengeluarkan senjata-senjata s  geram-Nya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan ALLAH semesta alam di negeri orang-orang Kasdim: t  50:26 Marilah mendatanginya dari segala jurusan, u  bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya bertimbun-timbun v  dan tumpaslah w  itu, janganlah ada tinggal sisanya! 50:27 Bunuhlah segala lembunya, x  biarlah rebah semuanya untuk dibantai! y  Celakalah mereka, sebab waktunya z  sudah tiba, saat a  penghukuman atas mereka! 50:28 Dengar! Pelarian-pelarian b  dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion c  tentang pembalasan d  TUHAN, Allah kita, pembalasan karena bait suci-Nya. e  50:29 Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah! f  Berkemahlah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos! g  Balaslah h  dia setimpal dengan perbuatannya, i  lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri! Sebab ia bertindak kurang ajar j  terhadap TUHAN, terhadap Yang Mahakudus, k  Allah Israel. 50:30 Sebab itu teruna-terunanya l  akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN. 50:31 Sesungguhnya, Aku menjadi lawanmu, m  hai engkau yang kurang ajar, demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam, sebab waktumu n  sudah tiba, saat Aku menghukum engkau. 50:32 Si kurang ajar 7  o  itu akan tersandung jatuh p  dan tidak ada yang membangkitkan q  dia. Di kota-kotanya Aku akan menyalakan api r  yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[50:1]  1 Full Life : BABEL.

Nas : Yer 50:1

Yeremia juga bernubuat tentang kejatuhan Babel, suatu peristiwa yang memainkan peranan penting dalam sejarah penebusan.

 1. 1) Ketika sang nabi mengucapkan kata-kata ini, umat Allah sedang dalam pembuangan di sana dan terancam pembauran dengan bangsa dan kebudayaan yang lain. Apabila hal itu terjadi, maka keselamatan melalui keturunan Abraham akan mustahil. Kekuasaan Babel atas Israel harus dipatahkan dan umat Allah dibebaskan supaya Allah dapat menjalankan kehendak-Nya dan bersiap-siap untuk kedatangan Mesias. Walaupun Babel menjadi negara adikuasa ketika itu, Yeremia menubuatkan kejatuhannya lima tahun sebelum Yerusalem direbut (Yer 51:59-60).
 2. 2) Akan tetapi, nubuat Yeremia menjangkau lebih jauh daripada kekalahan Babel oleh Koresy

  (lihat cat. --> Yer 50:3 berikutnya);

  [atau ref. Yer 50:3]

  nubuat ini meramalkan kebinasaan Babel yang akan menyebabkan Israel dan Yehuda mengadakan suatu perjanjian kekal dengan Allah yang tidak akan pernah dibatalkan (ayat Yer 50:4-5). Kebinasaan ini akan terjadi pada akhir masa kesengsaraan

  (lihat cat. --> Wahy 17:1).

  [atau ref. Wahy 17:1]

[50:3]  2 Full Life : MEMBUAT NEGERINYA MENJADI TEMPAT TANDUS.

Nas : Yer 50:3

Yeremia bernubuat bahwa Babel akan mengalami kehancuran berat. Pada zaman Yeremia bangsa dari utara ialah persekutuan Media-Persia. Babel jatuh pada tahun 539 SM oleh serbuan tentara di bawah pimpinan Koresy dari Persia.

[50:4]  3 Full Life : PADA WAKTU ITU.

Nas : Yer 50:4-5

Bagian ini berbicara tentang pertobatan orang Yahudi dan kembalinya mereka kepada Allah pada hari-hari terakhir (bd. Yer 31:31; 32:40); mereka akan berbalik kepada Allah dan tetap setia kepada Dia untuk selama-lamanya (bd. ayat Yer 50:19-20;

lihat cat. --> Wahy 12:6).

[atau ref. Wahy 12:6]

[50:9]  4 Full Life : SEKUMPULAN BANGSA-BANGSA YANG BESAR.

Nas : Yer 50:9

Bangsa-bangsa tersebut terdaftar dalam Yer 51:27-28.

[50:11]  5 Full Life : SEKALIPUN KAMU BERSUKACITA.

Nas : Yer 50:11

Allah akan mendatangkan kekalahan atas orang Babel karena mereka telah bersukacita atas kekalahan Yehuda dan Yerusalem; apa yang telah dilakukan Babel terhadap bangsa lain kini akan menimpa mereka (ayat Yer 50:29).

[50:17]  6 Full Life : ISRAEL ADALAH SEPERTI DOMBA YANG DICERAIBERAIKAN.

Nas : Yer 50:17

Asyur membinasakan Israel, kerajaan utara, pada tahun 722 SM (2Raj 17:1-6), dan Babel membinasakan Yehuda, kerajaan selatan, pada tahun 586 SM (pasal 2Raj 24:1-20). Kedua bangsa ini menawan orang-orang dari umat Allah dan menempatkan mereka jauh dari tanah air mereka.

[50:32]  7 Full Life : SI KURANG AJAR.

Nas : Yer 50:32

Babel menentang Tuhan dan hidup dalam kesombongan; karena itu dia akan direndahkan. Tidak ada yang lebih menjijikkan daripada kesombongan bangsa dan orang yang hidup sesuka hati sendiri sambil memandang rendah standar-standar yang benar dan hukum yang dinyatakan dalam Firman Allah. Apa yang terjadi pada Babel kuno akan terjadi kepada semua orang fasik pada hari-hari terakhir

(lihat cat. --> Wahy 18:2;

lihat cat. --> Wahy 18:4;

lihat cat. --> Wahy 18:7;

lihat cat. --> Wahy 18:9;

lihat cat. --> Wahy 18:20;

lihat cat. --> Wahy 18:21).

[atau ref. Wahy 18:2-21]TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA